Moroczyn: Zapytania ofertowe

Kółko Rolnicze w Moroczynie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć fitness. Działanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozszerzenie oferty Wioski Strachów w Moroczynie – Bajkowa Kraina Gotanii”.

Reklamy


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Nr.KR/5/2014

 


Kółko Rolnicze w Moroczynie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć fitness. Działanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozszerzenie oferty Wioski Strachów w Moroczynie – Bajkowa Kraina Gotanii” i współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1. ILOŚĆ OSÓB DO PRZESZKOLENIA  –   25                       

2. TERMIN SZKOLENIA  – III KWARTAŁ 2014/ dokładny termin do uzgodnienia/

3. MIEJSCE – ŚWIETLICA –MOROCZYN, GMINA HRUBIESZÓW

4. ILOŚĆ GODZIN – 24  – 12 spotkań po 2 GODZINY ZEGAROWE/godz. rozpoczęcia do uzgodnienia/

          

Specyfikacja:

1. Zakres zajęć: fitness.

2. Łączny wymiar godzin-24, w okresie letnim od lipca do końca września bieżącego roku.

3. Oferta powinna zawierać: informacje o doświadczeniu w realizacji wyżej wymienionych zadań, dokumenty poświadczające zdobyte wykształcenie oraz kwalifikacje poświadczające możliwość prowadzenia zajęć z fitnessu.

 

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2014 r.

Termin realizacji umowy: do dnia 30.09.2014 r.

 

Miejsce składania ofert: Moroczyn 87, 22-500 Hrubieszów. Forma składania ofert: pisemnie (e-mail na adres: ewelinatopor3@wp.pl) Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać w biurze Beneficjenta Dotacji. Tel. 531396359; e-mail: ewelinatopor3@wp.pl.

Cena oferty powinna być ceną ryczałtową brutto i obejmować wszystkie koszty związane z zakresem zamówienia wymienione powyżej. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia jest z up. Zarządu Kółka Rolniczego w Moroczynie Koordynator Projektu Ewelina Dąbrowska.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie

ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Kryterium wyboru oferty – oferowana cena 100%.    

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Nr.KR/4/2014

 

Kółko Rolnicze w Moroczynie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie warsztatów historycznych. Działanie realizowane jest w ramach Projektu „Rozszerzenie oferty Wioski Strachów w Moroczynie – Bajkowa Kraina Gotanii” i współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 

1.ILOŚĆ OSÓB DO PRZESZKOLENIA  –   15                       

2.TERMIN SZKOLENIA  – II KWARTAŁ 2014/ dokładny termin do uzgodnienia/

3.MIEJSCE – ŚWIETLICA –MOROCZYN, GMINA HRUBIESZÓW

4.ILOŚĆ GODZIN – 8  – 2 DNI PO 4 GODZINY ZEGAROWE/godz. rozpoczęcia do uzgodnienia/

               

W programie szkolenia należy uwzględnić poniższą tematykę:            

  1. Osadnictwo Gotów na trenie Gminy Hrubieszów.
  2. Wykopaliska archeologiczne na terenie wsi Moroczyn
  3. Wykonanie albumu w formie papierowej i elektronicznej  przedstawiającego

między innymi prace archeologiczne prowadzone na terenie Moroczyna.

Oferent zobowiązany jest do zakupienie niezbędnych artykułów potrzebnych do wykonania albumu „Historia wsi Moroczyn w pigułce”.

Oferta powinna określać zakres tematyczno-godzinowy warsztatów i propozycje dotyczące wykonania albumu.

 

Termin składania ofert: do dnia 15.06.2014 r.

Termin realizacji umowy: do dnia 30.06.2014 r.

 

Miejsce składania ofert: Moroczyn 87, 22-500 Hrubieszów. Forma składania ofert: pisemnie (e-mail na adres: ewelinatopor3@wp.pl) Informacje szczegółowe na temat zamówienia można uzyskać w biurze Beneficjenta Dotacji. Tel. 531396359; e-mail: ewelinatopor3@wp.pl.

Cena oferty powinna być ceną ryczałtową brutto i obejmować wszystkie koszty związane z zakresem zamówienia wymienione powyżej. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie realizacji zamówienia jest z up. Zarządu Kółka Rolniczego w Moroczynie Koordynator Projektu Ewelina Dąbrowska.

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Kryterium wyboru oferty – oferowana cena 100%.