30 maja 2024

Porady prawne: Czy należy Ci się zasiłek chorobowy, gdy zachorujesz po rozwiązaniu umowy

Zasiłek chorobowy przysługuje zarówno w związku z chorobą w czasie trwania umowy o pracę (umowy zlecenia), jak i po jej zakończeniu.

 

Zgodnie z tereścią art. 7 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 60, poz. 636 ze zm. ) zasiłek chorobowy przysługuje osobie, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

1) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego ( np. rozwiązania umowy o pracę);

2) nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Nie wszystkim jednak będzie przysługiwał zasiłek chorobowy po ustaniu umowy o pracę ( zlecenia), wyłączona jest osoba, która:

1) ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy;

2) kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby;

3) nie nabyła prawa do zasiłku w czasie ubezpieczenia ( była ubezpieczona obowiązkowo prze okres krótszy niż 30 dni, a dobrowolnie przez okres krótszy niż 90 dni);

4) jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego;

5) podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

6) jeżeli przekroczone zostały okresy pobierania zasiłku;

7) korzysta z urlopu wychowawczego;

8) jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności;

9) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego ubezpieczonego.

W przypadku choroby, po zakończeniu umowy, zasiłek chorobowy jest pobierany przez cały czas trwania choroby, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Praktyczna doniosłość przepisu jest znaczna, bowiem może zdarzyć się tak, iż dochodzi do wypowiedzenia umowy o pracę przez kobietę w ciąży albo rozwiązania umowy w związku z jej zakończeniem, wówczas, jeżeli w związku ze stanem zdrowia kobieta taka nie może podjąć innej pracy, należy jej się zasiłek chorobowy.

Byłemu pracownikowi po zakończeniu umowy należy się zasiłek chorobowy w wysokości obliczonej od podstawy wymiaru tego świadczenia (czyli tak jakby pozostawał w zatrudnieniu), jednak nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych. Taki sposób rozumienia treści art. 46 ustawy zasiłkowej zalazł potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 30 września 2009 roku, w sprawie sygn. akt II UK 34/09.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie