Porady prawne: Czym są pracownicze plany kapitałowe (PPK)?

PPK to program oszczędnościowy, którego przeznaczeniem jest zabezpieczenie przyszłości pracownika (zleceniobiorcy, wykonującego pracę nakładczą, członek rady nadzorczej). Wypłata pieniędzy z PPK, co do zasady, ma nastąpić po osiągnięciu przez pracownika 60 lat. Środki mogą być wypłacone, nie tylko w związku z przejściem na emeryturę, ale także na inne cele określone w ustawie.

Reklamy

 

PPK to program dobrowolny. Pracownik będzie decydował czy chce zrezygnować z oszczędzania w PPK i w którym momencie chce to zrobić. Każdy, bowiem uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK w  każdym czasie. W tym celu musi złożyć pracodawcy, na piśmie deklarację, która musi zawierać: dane dotyczące podmiotu zatrudniającego ( pracodawcy)  i uczestnika PPK oraz oświadczenie uczestnika PPK o tym, że posiada wiedzę o konsekwencjach złożenia deklaracji. (art. 23 ust. 2 ustawy o PPK). Równocześnie PPK nie obejmuje osób, które najpóźniej w pierwszym dniu zatrudnienia ukończyły 70 lat, zaś co do osób w przedziale pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą być objęte programem  wyłącznie na jej wniosek.

Podmiot zatrudniający zawiera z instytucją finansową w imieniu i na rzecz osób przez siebie zatrudnionych umowę o prowadzenie PPK. Instytucja finansowa ma prawo pobierania za zarządzanie pieniędzmi wynagrodzenia w wysokości nie większej niż 0,5% wartości aktywów netto miesięcznie oraz pod pewnymi warunkami dodatkowe wynagrodzenie za osiągnięty wynik, w wysokości nie wyższej niż 0,1% wartości aktywów netto rocznie.


Kto ile wpłaci do PPK?

Pracownikwpłata podstawowa finansowana przez pracownika wynosi 2% wynagrodzenia może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli jego wynagrodzenie osiągane w danym miesiącu (z różnych źródeł ) nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Pracownik może zadeklarować wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Pracodawca (podmiot zatrudniający)wpłata podstawowa finansowana przez pracodawcę wynosi 1,5% wynagrodzenia. Wpłata dodatkowa od pracodawcy może być w wysokości do 2,5% wynagrodzenia.

Państwo – wpłata powitalna- 250 zł, dopłata roczna – 240 zł, o ile spełnione są warunki określone w ustawie.


Kto i od kiedy musi wprowadzić PPK?

Ustawodawca przewidział stopniowe wprowadzanie przepisów ustawy w zależności od ilości zatrudnianych przez pracodawcę osób. Do podmiotów zatrudniających, które zatrudniają, co najmniej:

a) 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku – od dnia 1 lipca 2019 roku,

b) 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku – od dnia 1 stycznia 2020 roku,

c) 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku – od dnia 1 lipca 2020 roku, pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 roku.

 

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1. mikroprzedsiębiorcy tj. podmiotu który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

a) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

b) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;

2. osoby fizycznej zatrudniającej inną osobę fizyczną, gdy nie ma to związku z działalnością gospodarczą żadnej z tych osób np. zatrudnianie opiekunki do dziecka, korepetytora dla dzieci.

Środki zgromadzone na rachunku PPK na wypadek śmierci uczestnika PPK mogą zostać wypłacone wskazanej przez uczestnika, na piśmie, osobie albo osobom.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie