Porady prawne: Kodeks pracy – zmiany w umowach na okres próbny

Zgodnie z zasadami kodeksu pracy umowa o pracę może być zawarta na czas określony i na czas nieokreślony oraz na okres próbny. 

Reklamy

Jak jest teraz?  

Umowa na okres próbny:

  1. jest umową celu, co oznacza, iż może być w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy,
  2. zawierana jest na czas nieprzekraczający trzech miesięcy (minimalny okres nie jest wskazany, zatem najkrócej może trwać jeden dzień),
  3. powinna być jednorazowa – ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny między tymi samymi stronami (tym samym pracodawcą i pracownikiem) możliwe jest wyłącznie w przypadku zatrudnienia do innej pracy oraz gdy upłynęło, co najmniej 3 lata od dnia zakończenia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy, 
  4. może być rozwiązana: za porozumieniem stron, bez zachowania okresu wypowiedzenia – z wyłącznej winy pracownika albo pracodawcy, ewentualnie z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który wynosi:

a) 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,

b) 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,

c) 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu umowy na okres próbny musi być sporządzone na piśmie, zawierać pouczenie o sposobie i terminie złożenia odwołania do sądu pracy,  ale nie musi zawierać uzasadnienia. 

Jak ma być? 

Opracowywana aktualnie ustawa zmieniająca zasady związane z umową na okres próbny przewiduje, iż ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy, wyeliminowana została zasada trzyletniej przerwy w pracy. 

Tak jak dotychczas umowa na okres próbny może być zawarta maksymalnie na okres trzech miesięcy, jednak uzależniono długość okresu jej trwania od planowanej po niej umowie o pracę:

1) 1 miesiąca – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony krótszy niż 6 miesięcy;

2) 2 miesięcy – w przypadku zamiaru zawarcia umowy o pracę na czas określony wynoszący co najmniej 6 miesięcy i krótszy niż 12 miesięcy.

Ustawodawca przewiduje również, że strony mogą przedłużyć umowę  o miesiąc. Pracodawca i pracownik mogą uzgodnić, w umowie jej przedłużenie o czas urlopu, a także innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy. Przepisy projektu ustawy z dnia 04 lutego 2022 roku  w zaproponowanym kształcie nie dają wprost odpowiedzi na jaki okres i czy w ogóle można zawrzeć umowę na okres próbny, kiedy po takim okresie planowana jest umowa na czas nieokreślony. Dotychczas umowa na okres próbny mogła poprzedzać również umowę na czas nieokreślony, stąd wiosek, że nowe zasady tego nie wykluczają i w toku procesu legislacyjnego zostanie to dostatecznie sprecyzowane. 

­

radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie


Zobacz też:

Porady prawne: Czy będąc na zasiłku opiekuńczym można prowadzić działalność gospodarczą?

Porady prawne: Czy będąc na zasiłku opiekuńczym można prowadzić działalność gospodarczą?