29 maja 2024

Porady prawne: Kto ponosi koszty rozgraniczenia nieruchomości?

Rozgraniczenie nieruchomości w postępowaniu administracyjnym normują przepisy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z tą ustawą rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Organem przeprowadzającym rozgraniczenie z urzędu lub na wniosek strony jest wójt (burmistrz, prezydent miasta), zaś czynności ustalania przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wymienione organy.

Przepisy ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne nie określają natomiast zasad ponoszenia kosztów postępowania rozgraniczeniowego. W związku z tym przy ustalaniu kosztów tego postępowania zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym, stronę obciążają te koszty postępowania, które:

1) wynikły z winy strony,

2) zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony, a nie wynikają z ustawowego obowiązku organu prowadzącego postępowanie.

Zgodnie z tym przepisem organ powinien obciążyć kosztami postępowania tą stronę, która żądała wszczęcia postępowania.

Nie może jednakże umknąć uwadze organu orzekającego o rozgraniczeniu art. 152 kodeksu cywilnego (k.c.), zgodnie z którym właściciele gruntów sąsiadujących obowiązani są do współdziałania przy rozgraniczeniu gruntów oraz przy utrzymywaniu stałych znaków granicznych, a koszty rozgraniczenia oraz koszty urządzenia i utrzymywania stałych znaków granicznych ponoszą po połowie.

Tym samym organ administracji publicznej orzekając o kosztach postępowania rozgraniczeniowego może – uwzględniając normę  art. 152 k.c. – obciążyć kosztami rozgraniczenia nieruchomości strony będące właścicielami sąsiadujących nieruchomości, a nie tylko stronę, która żądała wszczęcia postępowania.

W postępowaniu rozgraniczeniowym wszczętym na wniosek właściciela jednej nieruchomości właściciel sąsiedniej nieruchomości może oczywiście uznawać, że przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego nie leży w jego interesie, gdyż nie kwestionuje on przebiegu granic. W takiej sytuacji koszty postępowania powinien ponieść tylko żądający rozgraniczenia.

Jednakże ustalenie granic sąsiadujących nieruchomości leży w interesie prawnym wszystkich właścicieli, gdy granice gruntów sąsiadujących stały się sporne. W takiej sytuacji  koszty rozgraniczenia powinni ponieść wszyscy właściciele nieruchomości, a nie tylko ci, na których wniosek je przeprowadzono.

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie