Porady prawne: Właściciel odbierze odholowany samochód bez konieczności uprzedniego uiszczenia opłaty za parking i odholowanie

Samochody usunięte z drogi przez uprawnione służby (na podstawie dyspozycji wydanej przez funkcjonariusza policji lub straży miejskiej albo osoby dowodzącej akcją ratowniczą) trafiają na parking strzeżony wyznaczony przez właściwego starostę.

Reklamy

 

Dotychczas, zgodnie z przepisem art. 130 a – ustawy o ruchu drogowym wydanie takiego pojazdu następowało po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu. Brak uiszczenia opłaty skutkował zatem brakiem możliwości odbioru pojazdu z parkingu.

Stan ten zakwestionował Rzecznik Praw Obywatelskich Pan Adam Bodnar i wnioskiem z dnia 24 maja 2017 roku domagał się stwierdzenia niezgodności przepisów z Konstytucją RP. W uzasadnieniu swojego stanowiska Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał, iż przepis w takim kształcie godzi w zasady konstytucyjne, bowiem z jednej strony uzależnienie wydania pojazdu od wniesienia opłaty nie jest niezbędne do osiągnięcia skutku w postaci pobrania opłaty za wykonane usługi odholowania i przechowywania pojazdu, a z drugiej strony znacznie ogranicza to właściciela w wykonywaniu prawa własności, gdyż pozbawia go możliwości korzystania z rzeczy i pobierania pożytków. Nadto, jak wskazano we wniosku: zaskarżone regulacje nie mają na celu zagwarantowanie porządku i bezpieczeństwa na drogach publicznych.

Wyrokiem z dnia 5 grudnia 2018 roku Trybunał Konstytucyjny w sprawie sygn. akt K 6/17 stwierdził niekonstytucyjność tych przepisów. W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, przepisyte powodują dla obywateli znaczną dolegliwość, zwłaszcza w sytuacji, gdy korzystanie z pojazdu jest niezbędne dla interesów życiowych obywatela np. w celu prowadzenia działalność gospodarczej. Jako wystarczające, w aspekcie działania prewencyjnego, uznać należy przymusowe odholowanie pojazdu, wymierzanie mandatu karnego oraz nałożenie obowiązku uiszczenia opłat za holowanie i parking.

W skardze RPO zwrócił też uwagę, że zaskarżone przepisy są niezgodne z zasadą proporcjonalności poprzez wprowadzenie ograniczenia prawa własności. Jego zdaniem jest to niedopuszczalna ingerencja w majątkowe prawo jednostki.

Omawiany wyrok w praktyce oznacza, iż zakwestionowane przepisy nie mogą być stosowane, zatem odbiór pojazdu z parkingu strzeżonego nastąpi bez względu na to, czy opłata za parking i holowanie została uiszczona.


radca prawny Małgorzata Dąbek

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie