Porady prawne: Zatrzymane terminy sądowe i administracyjne ruszają

Kilka tygodni temu pisaliśmy o zawieszeniu, na mocy przepisów ustawy z dnia 14 marca 2020 roku zw. tarczą antykryzysową 2.0 terminów: sądowych procesowych i administracyjnych. Oznaczało to, iż od dnia 14 marca 2020 roku (tj. od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego) terminy albo nie rozpoczynały się albo też ulegały zatrzymaniu na czas trwania epidemii.

Reklamy

 

Chodziło o terminy prawa administracyjnego, w tym: od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem, do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki, przedawnienia, których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie, zawite, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju. Podobne prawidłowości zastosowano wobec terminów sądowych i procesowych w: postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych, postępowaniach egzekucyjnych, postępowaniach karnych, postępowaniach karnych skarbowych, postępowaniach w sprawach o wykroczenia, postępowaniach administracyjnych, postępowaniach i kontrolach prowadzonych na Ordynacji podatkowej, kontrolach celno-skarbowych i innych.

Nadto działania sądów i organów w wielu przypadkach zostały ograniczone do spraw pilnych. W praktyce nie odbywały się rozprawy sądowe oraz posiedzenia jawne. Jednakże zgodnie z regulacjami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 maja 2020 roku (tarcza 3.0) normalne funkcjonowanie ma być przywracane, zaś wstrzymane dotychczas terminy będą biegły po upływie 7 dnia od dnia wejścia ustawy w życie. Ustawa weszła w życie w dniu 16 maja 2020 roku czyli od dnia 23 maja 2020 roku zaczną biec terminy (niezakończone oraz nierozpoczęte). Przy czym 1 dzień przypadnie na poniedziałek 25 maja 2020 roku, bowiem niedziela nie jest zaliczana jako pierwszy dzień terminu. Pamiętać również należy, iż przepisy procedury cywilnej i administracyjnej pozwalają, w określonych przypadkach i terminach, na przywrócenie, przez organ albo sąd, przed którym ma być wykonana czynność, terminów jeżeli doszło do jego uchybienia (spóźnienia się z czynnością).

Wspomnieć również należy, iż przepisy tarczy 3.0 w sprawach prowadzonych w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz przed sadami administracyjnymi, w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, a także w ciągu roku od odwołania ostatniego z takich stanów, posiedzenia jawne (w tym rozprawy) przeprowadza się zasadniczo przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie ich na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (uczestnicy nie muszą być obecni w sądzie), chyba że przeprowadzenie rozprawy klasycznej (bezpośredniej) nie wywoła nadmiernego zagrożenia dla zdrowia osób w nim uczestniczących. Mogą być zarządzane posiedzenia niejawne (bez udziału stron), jeżeli żadna ze stron nie sprzeciwiła się przeprowadzeniu posiedzenia niejawnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia takim posiedzeniu. Jeżeli prezes sądu tak zarządzi za pomocą komunikacji elektronicznej mogą również brać udział w rozprawie (za wyjątkiem ostatniej rozprawy w sprawie) członkowie składu sędziowskiego (za wyjątkiem przewodniczącego, referenta).

Nadto w sprawach cywilnych, sąd po przeprowadzeniu innych dowodów może zamknąć rozprawę i wydać orzeczenie na posiedzeniu niejawnym po odebraniu od stron lub uczestników postępowania stanowisk na piśmie, strona ma jednak prawo do sprzeciwu co do takiej czynności i żądania przeprowadzenia rozprawy.

 

adwokat Magdalena Kusik-Balicka

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych DĄBEK & KUSIK

22-500 Hrubieszów, ul. Rynek 36

www.dabekkusik.pl

we współpracy ze Stowarzyszeniem Sołtysów Gminy Hrubieszów w Hrubieszowie oraz

Stowarzyszeniem Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie