3 grudnia 2023

Powiat hrubieszowski: Ponad 3 km nowej drogi przygranicznej

Powiat Hrubieszowski zakończył prace przy przebudowie odcinka drogi przygranicznej powiatowej Nr 3432 L Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów – Granica Państwa, długości 3,033 km na terenie gminy Hrubieszów.

Reklamy

Inwestycja jest częścią przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej przebudowie całego ciągu drogi Hrubieszów – Kryłów – Dołhobyczów, który biegnąc wzdłuż granicy Polski z Ukrainą, łączy przenoszącą ruch tranzytowy od granicy państwa w Zosinie drogę krajową, z drogą wojewódzką, prowadzącą do ukraińskiej drogi terytorialnej, która łączy na Ukrainie drogę międzynarodową z przejściem granicznym w Uhrynowie.

Realizacja zadania obejmowała:
– przebudowę nawierzchni z jej poszerzeniem na całej długości,
– budowę zatok autobusowych,
– przebudowę i budowę chodników,
– budowę ścieżki rowerowej,
– budowę przejścia dla pieszych,
– budowę skrzyżowania z drogą boczną gminną,
– budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
– budowę poboczy na całej długości drogi po obu stronach,
– poprawę systemu odwodnienia całości pasa drogowego poprzez ustawienie przepustów pod zjazdami i na skrzyżowaniu z drogą publiczną,
– ustawienie barier ochronnych,
– wykonanie oznakowania drogowego pionowego i poziomego na całości ciągu drogowego.

Reklamy

Modernizacja drogi możliwa była dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2 925 821 zł. Całkowita wartość przebudowy drogi wyniosła 5 550 892,84 zł.

W kosztach wkładu własnego wniesionego przez Powiat Hrubieszowski w kwocie 2 625 071,84 zł partycypowała Gmina Hrubieszów wkładem finansowym w formie dotacji celowej w wysokości 1 312 535,92 zł. Wykonawcą prac drogowych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Hrubieszowie.


info i fot. Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie