19 czerwca 2024

Sukces gminy Mircze – Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie uzyskał status RIPOK

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie uzyskał status Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Południowego.

Reklamy

 

W Uchwale Nr XXIV/350/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022” Sejmik Województwa Lubelskiego określił regionalne instalacje do przetwarzania odpadów  w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tych regionów, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które zostały wykazane z załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie uzyskał status Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Południowego.

Reklamy

Gminy wchodzące w skład Regionu Południowego (jeden z regionów gospodarki odpadami komunalnymi w województwie lubelskim): Aleksandrów, Bełżec, Biłgoraj (M), Biłgoraj, Biszcza, Chrzanów, Dołhobyczów, Dzwola, Frampol (M/W), Goraj, Hrubieszów (M), Horodło, Jarczów, Józefów (M/W), Krasnobród (M/W), Krynice, Księżpol, Lubycza Królewska (M/W), Łaszczów (M/W), Łukowa, Mircze, Obsza, Potok Górny, Rachanie, Susiec, Tarnogród (M/W), Tarnawatka, Telatyn, Tereszpol, Tomaszów Lubelski (M), Tomaszów Lubelski, Trzeszczany, Turobin, Tyszowce (M/W), Ulhówek, Werbkowice, Zwierzyniec (M/W).

Użyte skróty oznaczają:

Reklamy

(M) – gmina miejska

(M/W) – gmina miejsko-wiejska

bez oznaczenia – gmina wiejska

Zgodnie z art. 35 ust. 6  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn.zm) Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający:

1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub

2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisachodrębnych, lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub

3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

 RIPOK w Łaskowie to instalacja do:

– mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub części do odzysku oraz instalacji,

– składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego  przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

 

Oprócz Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Łaskowie funkcję Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Południowego pełnią Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie.

 

POBIERZ:

Uchwała Nr XXIV/350/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”


źródło i fot. UG Mircze