13 kwietnia 2024

Akademia Sołecka

Hrubieszów

W dniu 21 lipca Gmina Hrubieszów złożyła wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie na projekt pn.: „Akademia Sołecka w Gminie Hrubieszów”. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 50.000 zł.

W ten sposób Gmina zamierza pozyskać środki w ramach Priorytetu VII. „Promocja integracji społecznej” Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt przewiduje przeszkolenie grupy sołtysów i członków rad sołeckich z miejscowości należących do Gminy Hrubieszów w ramach tzw. „Akademii Sołtysów”. Jej uczestnikami będzie 26 osób (po 13 kobiet i mężczyzn). Przeprowadzonych ma zostać 80 godzin szkoleniowych z zakresu „Umiejętności lidera”, 40 godzin z zakresu obsługi komputera, 100 godzin z zakresu „Innowacyjne rozwiązania dla sołectw”. Ponadto utworzone zostaną dwa biura obsługi sołectw, w których zatrudnione zostaną łącznie dwie osoby (jedna kobieta i jeden mężczyzna).

Jeżeli uda się otrzymać środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL, projekt będzie realizowany w okresie od 1 grudnia br. do 30 czerwca 2010 roku. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 50.000 zł.

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki

Hrubieszow LubieHrubie 2009