15 lipca 2024

Bezpłatne szkolenia

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny Filia w Hrubieszowie rozpoczęła realizację Projektu „Nowy zawód – nowa sz@nsa”.

Reklamy

W ramach projektu oferujemy:

1. Doradztwo zawodowe, informację zawodową,
2. Specjalistyczne szkolenia:

Reklamy

„Zarządzanie zasobami ludzkimi”
(Szkolenie obejmuje min.: wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi, analizę pracy, rekrutację i selekcję pracowników, system oceny pracy, motywację i systemy motywacyjne, wartościowanie pracy i system wynagradzania, planowanie zasobów ludzkich, rozwój i szkolenie pracowników, kształtowanie stosunków międzyludzkich w firmie, Publice Realtions wewnętrzne, zarządzanie czasem, czas trwania szkolenia – 120 godz.).

„Szkolenie z zakresu przedsiębiorczości – prowadzenie działalności gospodarczej”
(Szkolenie obejmuje min.: prawne aspekty organizacji i prowadzenia przedsiębiorstwa, formy prowadzenia działalności gospodarczej, zasady ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, podstawy rachunkowości spółek prawa handlowego, księgowość uproszczona w małych i średnich firmach, marketing, promocja, reklama, zarządzanie przedsiębiorstwem, biznes plan, sposoby finansowania działalności gospodarczej, czas trwania szkolenia – 120 godz.)

Reklamy

3. Warsztaty aktywizujące z zakresu zasad funkcjonowania rynku pracy, doradztwo zawodowe poszkoleniowe, pośrednictwo pracy.

Zapewniamy:
– materiały szkoleniowe,
– zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
– poczęstunek w trakcie zajęć

W projekcie mogą wziąć udział osoby fizyczne należące do następujących grup:

1. Pracownicy przemysłów i sektorów podlegających procesowi restrukturyzacji (w tym sektory: usług, rolniczy, przetwórczy, odzieżowy, cementownie, usługi finansowe i prawne, ochrona zdrowia, nauka, szkolnictwo, telekomunikacja, hotele, gastronomia, turystyka, administracja publiczna).

2. Osoby zatrudnione u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji,

3. Pracownicy w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników,

4. Osoby, które utraciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracowników pozostających bez zatrudnienia, zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy przez okres nie dłuższy niż 3 m-ce (kwalifikowane na dzień wejścia do projektu).

Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Filii Fundacji w Hrubieszowie
Plac Wolności 15 (I piętro)
tel. 084 696 54 77

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Działania 2.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.