17 czerwca 2024

Centrum Edukacji w Gminie Trzeszczany. Są jeszcze wolne miejsca w bezpłatnym przedszkolu

W dniu 01.12.2012 r. Stowarzyszenie Kamienie Milowe w partnerstwie z Gminą Trzeszczany rozpoczęło realizację projektu pn.: „Centrum Edukacji w Gminie Trzeszczany”. Projekt zakłada objęcie kompleksową edukacją przedszkolną w ciągu dwóch lat grupę 35 dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Trzeszczany.

Reklamy

W dniu 01.12.2012 r. Stowarzyszenie Kamienie Milowe w partnerstwie z Gminą Trzeszczany rozpoczęło realizację projektu pn. :”Centrum Edukacji w Gminie Trzeszczany” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Niniejszy projekt zakłada objęcie kompleksową edukacją przedszkolną w ciągu dwóch lat grupę 35 dzieci w wieku 3-4 lat z terenu Gminy Trzeszczany. Projekt zakłada wyrównanie szans edukacyjnych przedszkolaków w Gminie Trzeszczany. W ramach projektu dzieci mają zapewniony posiłek oraz dodatkowe zajęcia z j. angielskiego, rytmiki, spotkania z logopedą oraz psychologiem. Ponadto dzieci pojadą na wycieczkę do Zoo w Zamościu, oraz wezmą udział w zabawie choinkowej.

Reklamy

Bogata oferta dydaktyczna przyczyni się do identyfikacji potrzeb edukacyjnych, dysfunkcji rozwojowych oraz eliminacji barier uniemożliwiających edukację. Dzieci uczęszczające do przedszkoli, poprzez kontakt z rówieśnikami, lepiej się rozwijają emocjonalnie, werbalnie, społecznie oraz intelektualnie. Uczą się samodzielności a później o wiele lepiej radzą sobie w szkole.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Reklamy

Rodzice dzieci nie ponoszą żadnych kosztów, oprócz zapewnienia dowozu i odbioru dziecka. Realizacja projektu potrwa dwa lata ze środków unijnych oraz kolejne dwa lata jako trwałość projektu, Gmina będzie utrzymywała Punkt ze środków własnych. Punkt Przedszkolny będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku 5 godzin dziennie łącznie z feriami zimowymi oraz wakacjami. 

Rekrutacja dzieci do projektu rozpocznie się dn. 5 grudnia i potrwa do 13 grudnia do godziny 15.00

 

DLA KOGO?

Grupę docelową projektu w okresie 2 lat będzie stanowiło 35 dzieci ( 18 dz/ 17 ch ) w wieku 3 – 4 lat zamieszkałych teren Gminy Trzeszczany. Na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie dziecko musi mieć ukończone 3 lata.

Grupą docelową będą też rodzice tych dzieci(20 osób aktywnie uczestniczących w projekcie- 18K) z gm. Trzeszczany, woj. lubelskie.

 

CELE PROJEKTU

Cel główny;

Przygotowanie do edukacji szkolnej, 35 dzieci w wieku 3-4 lat z Gminy Trzeszczany, oraz podniesienie poziomu  wiedzy i świadomości rodziców na temat wychowania, edukacji i metod wspierania rozwoju dziecka w okresie 01.12.2012 do 30.11.2014 poprzez działania projektowe

Cele szczegółowe; 

  1. Zapewnienie 35 dzieciom (18Dz) pełnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, moralnego i fizycznego w okresie do 11.2014r poprzez udział w zajęciach ogólnorozwojowych i psychologicznych.
  2. Nauczenie 35 dzieci (18Dz) podstaw j. angielskiego w okresie do 11.2014r poprzez udział w zajęciach dodatkowych
  3. Zmniejszenie wad wymowy u 35 dzieci(18Dz)wyłonionych podczas badania przesiewowego do 11.2014r poprzez udział w zajęciach logopedycznych.
  4. Nabycie umiejętności wychowawczych przez 20 rodziców(18K) do 11 2014r

 

Informacje nt projektu oraz dokumenty do pobrania znajdą się na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzeszczany w zakładce Projekty Unii Europejskiej. Szczegółowych informacji udzieli Pani Justyna Krawczyk Koordynator Projektu w biurze projektu w Urzędzie Gminy w Trzeszczanach pok 23 lub pod nr Tel 84 65 75 059. (Tel do Urzędu Gminy)