25 czerwca 2024

Dezyderat dotyczący wyrobów tytoniowych

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznała za konieczne pilne podjęcie przez rząd polski działań mających na celu przygotowanie – we współpracy ze stroną społeczną – i przedstawienie spójnego stanowiska w sprawie Dyrektywy Tytoniowej.

Reklamy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zapoznaniu się dnia 26 maja 2011r. z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Zdrowia, po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie przyjęła Dezyderat – autorstwa posła Sławomira Zawiślaka, który złożył go w imieniu posłów Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość – skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie projektu zmian w dyrektywie 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 dotyczącej wyrobów tytoniowych oraz sytuacji na rynku tytoniu.

Reklamy

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznała za konieczne pilne podjęcie przez rząd polski działań mających na celu przygotowanie – we współpracy ze stroną społeczną – i przedstawienie spójnego stanowiska w sprawie Dyrektywy Tytoniowej. Stanowiska, które zagwarantuje obronę interesów polskich w tym rolników – plantatorów tytoniu.

Reklamy

Na w/w posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi licznie przybyli przedstawiciele organizacji i związków sektora tytoniowego reprezentujących rolników-producentów tytoniu, przemysłu tytoniowego, pracodawców oraz handlu. Wśród nich byli reprezentanci m.in. Polskiego Związku Plantatorów Tytoniu w Krakowie, Krajowego Związku Plantatorów Tytoniu w Lublinie, Związku Plantatorów Tytoniu w Krasnymstawie, Okręgowego Związku Plantatorów Tytoniu w Lublinie oraz przedstawiciele grup producenckich z m.in. z terenu powiatu biłgorajskiego.

Zapisy przyjętego dezyderatu, który jest oficjalnym stanowiskiem Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wychodzą naprzeciw potrzebom producentów surowca tytoniowego, są także wsparciem, dla znajdujących się w trudnej sytuacji, zakładów tytoniowych.

Poseł ma nadzieję, że merytorycznie przygotowany i przyjęty przez komisję RiRW dezyderat w końcu zmobilizuje polski rząd, który w ramach prawa unijnego powinien stać na straży interesów naszych rolników, w tym również producentów tytoniu.

Idea zgłoszenia przez posła w/w dezyderatu wynikła z faktu wielokrotnych rozmów przeprowadzonych z producentami tytoniu oraz przedstawicielami organizacji i związków producenckich m.in. z terenu Zamojszczyzny. Nieocenione okazały się również informacje uzyskane od przedstawicieli Międzyzakładowych Komisji NSZZ „Solidarność”, opinie Zespołu Problemowego przy Komisji Trójstronnej czy wreszcie współpraca z osobami reprezentującymi przemysł tytoniowy.

Należy jednocześnie wskazać, iż poseł Sławomir Zawiślak stale i bardzo aktywnie działa na rzecz producentów tytoniu. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, zmieniającej model dopłat dla producentów tytoniu, wielokrotnie podejmował działania w tej kwestii. Od 2007r. przygotował i skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi łącznie cztery interpelacje poselskie, które wraz z udzielonymi odpowiedziami przesyłał do wiadomości przedstawicielom związków reprezentujących rolników uprawiających tytoń.

Informuję ponadto, iż poseł Sławomir Zawiślak już w styczniu 2010r. interweniował w sprawie braku działań rządu PO-PSL na rzecz skutecznego wykorzystania przez nasz kraj unijnego wsparcia specjalnego dla plantatorów tytoniu, przewidzianego w art. 68 Rozporządzenia Rady nr 37/2009. Mimo uchwalenia przez komisję Dezyderatu z dnia 7 stycznia 2010r. w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań w celu wdrożenia od roku 2010 obiecanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi regulacji rynku surowca tytoniowego i wsparcia specjalnego dla tego sektora (autorstwa posłów: Sławomira Zawiślaka i Jarosława Żaczka) nie zostały, niestety, podjęte przez rząd skuteczne działania w tej sprawie. Skutkiem tych zaniechań polscy producenci tytoniu już trzeci rok nie otrzymują dopłat, w przeciwieństwie do wielu rolników innych państw UE.

Poseł liczy na to, że przyjęty dzisiaj dezyderat skłoni wreszcie Premiera oraz odpowiadającego za sektor rolny Ministra RiRW do podjęcia działań chroniących interesy polskich rolników i przetwórstwa.

***

Biuro Poselskie
Posła Sławomira Zawiślaka

***

Warszawa, dnia 26 maja 2011r.
Dezyderat Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
do Prezesa Rady Ministrów

w sprawie projektu zmian w dyrektywie 2001/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 czerwca 2001 dotyczącej wyrobów tytoniowych oraz sytuacji na rynku tytoniu.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zapoznaniu się dnia 26 maja 2011r z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Ministra Zdrowia o sytuacji na rynku tytoniu oraz stanowiskiem w sprawie projektu zmiany dyrektywy 2001/37/WE dotyczącej wyrobów tytoniowych po przeprowadzonej dyskusji podkreśla, że w interesie krajowej branży tytoniowej jest wspieranie takich rozwiązań, które zabezpieczą możliwości opłacalnej uprawy tytoniu w Polsce na równi z plantatorami z pozostałych państw członkowskich UE.

Rozważane wprowadzenie zakazu stosowania dodatków koniecznych przy produkcji wyrobów tytoniowych lub jego ograniczenie spowoduje- niedopuszczalne dla interesów krajowych plantatorów tytoniu -wyeliminowanie tytoniu polskiego odmiany Burley z produkcji papierosów. Stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla 40 % upraw tytoniu w Polsce.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi popierając wszelkie propozycje zmian w prawie, które w oparciu o badania naukowe czy statystyki proponują pozytywny wpływ na ochronę zdrowia obywateli zauważa jednak, że próba wprowadzenia w życie w/w rozwiązania – motywowana niewłaściwie powodami niezwiązanymi z produkcją nie jest wsparta naukowo zdefiniowanymi kryteriami mówiącymi, które składniki i dlaczego należy ograniczać by osiągnąć efekt mniejszego ryzyka palenia papierosów. Nie bez znaczenia w tej sprawie jest także głos ponad 20 tysięcy Polaków, którzy w ramach konsultacji społecznych w/w propozycji zmian do Dyrektywy wyrazili swoje stanowisko w tej sprawie.

Dlatego w opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadzenie proponowanych zmian nie jest uzasadnione istotnym interesem społecznym natomiast negatywnie skutkuje ono dla producentów surowca tytoniowego, polskiej gospodarki oraz budżetu dla którego branża tytoniowa przynosi poprzez podatki ( akcyza, VAT ) około 8 % całkowitych wpływów budżetowych. Omawiany projekt zmian stanowi wprowadzenie ułatwień dla przemytu, nielegalnego handlu i może przynieść stratę części wynoszących około 20 mld zł wpływów do kasy państwowej.

Obecnie w Polsce przy uprawie tytoniu pracuje 60 tysięcy Polaków, ponad 6 tysięcy pracowników zatrudnionych jest w zakładach przetwórstwa tytoniowego. Upadek 40% krajowych upraw tytoniu to pozbawienie źródła utrzymania dla plantatorów tytoniu i ich rodzin, którzy nie mają możliwości podjęcia upraw alternatywnych ze względu na bariery ekonomiczne, niewielką powierzchnię gospodarstw czy wreszcie słabą jakość ziemi.

Reasumując Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi uznaje jako za konieczne pilne podjęcie przez rząd polski działań mających na celu przygotowanie -we współpracy ze stroną społeczną – i przedstawienie spójnego stanowiska w sprawie Dyrektywy Tytoniowej. Stanowiska, które zagwarantuje obronę interesów polskich w tym rolników-plantatorów tytoniu.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi postuluje wyrażenie przez przedstawicieli rządu negatywnego stanowiska wobec propozycji:

1. wprowadzenia zakazu stosowania dodatków koniecznych przy produkcji wyrobów tytoniowych.

2. wprowadzenia radykalnych zmian mających na celu wyeliminowanie krajowego surowca tytoniowego z produkcji wyrobów tytoniowych.

3. wprowadzenia jednolitych opakowań na papierosy.

Ponadto Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca uwagę, że zaproponowane przez KE propozycje innych zmian w prawie unijnym, zmierzające do siedmiokrotnego obniżenia zawartości rodzimego tytoniu w regule pochodzenia do papierosów ( tj. z 70% na 7-8% ) doprowadzą do zniszczenia uprawy tytoniu w Polsce. W opinii Komisji jest to przepis niekorzystny dla europejskiego w tym i polskiego plantatora. Dlatego Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiada się także za nie wspieraniem zmian w regułach pochodzenia dla papierosów eksportowanych w ramach umów o strefach wolnego handlu