21 maja 2024

Gmina Dołhobyczów: Stypendium szkolne dla uczniów na rok szkolny 2013/2014

Uczniowie mieszkający na terenie Gminy Dołhobyczów mogą ubiegać się o pomoc materialną w postaci stypendiów szkolnych przyznawanych przez Wójta Gminy Dołhobyczów. Okres składania wniosków rozpoczyna się 1 września 2013 r.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne?

 1. 1.  Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
 2. 2.  Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
 3. 3.  Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 4. 4.  Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

zamieszkujący na terenie Gminy Dołhobyczów, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do stypendium szkolnego nie jest uprawnione dziecko realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w przedszkolu lub w szkole podstawowej (tzw. „0”).

Jakie kryteria należy spełnić?

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł/ os. w rodzinie(art. 9 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej)

Gdzie i kiedy pobrać druk wniosku o przyznanie stypendium?

Od 16 sierpnia 2013 r.:

 • w Urzędzie Gminy Dołhobyczów- Sekretariat

wniosek do pobrania

Kto może złożyć wniosek?

 1. 1.  Rodzic/prawny opiekun niepełnoletniego ucznia
  1. 2.  Pełnoletni uczeń/słuchacz
  2. 3.  Dyrektor szkoły.

Kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w Sekretariacie Urzędzie Gminy Dołhobyczów w terminie od 1 września do 15 września 2013 r. a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października 2013 r., pokój nr 6.

 

W jakiej formie będzie przyznane stypendium szkolne?

Stypendium przyznaje się w formie całkowitej lub częściowej refundacji udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne.

(Obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate, strój na zajęcia wychowania fizycznego). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (kurtka, buty) należy do kompetencji opieki społecznej i nie powinien być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Stypendium szkolne nie może być przeznaczone na wsparcie materialne rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji, w ich codziennej egzystencji, ale na pomoc uczniowi w dostępie do edukacji, wyrównywaniu jego szans edukacyjnych – pomimo niekorzystnej sytuacji finansowej jego rodziny.)

 

Jakie załączniki należy dołączyć do wniosku?

Dokumenty potwierdzające dochód rodziny ucznia/słuchacza uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej.

Składnik dochodu

Dokumenty potwierdzające dochód

wynagrodzenie ze stosunku pracy

zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto uzyskanych w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku (sierpień-dla uczniów, wrzesień- dla słuchaczy)

działalność gospodarcza wykonywana osobiście na zasadach:

– ogólnych

dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności, za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:

 • przychodu,
 • kosztów uzyskania przychodu,
 • różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania,
 • dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne,
 • należnego podatku,
 • odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

– ryczałtu ewidencjonowanego

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

dochody z gospodarstwa rolnego

zaświadczenie z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w ha przeliczeniowych (przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł)

emerytura/ renta/ renta strukturalna/ renta socjalna/ świadczenie rehabilitacyjne (netto)

zaświadczenie o wysokości pobranej emerytury/renty/świadczenia w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wystawione przez organ wypłacający świadczenie lub decyzja przyznająca świadczenie

świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne

decyzja przyznająca świadczenie

zasiłek dla bezrobotnych

zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku), albo oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku osoby niezarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy

zasiłki z pomocy społecznej

decyzja o przyznaniu lub zaświadczenie z Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie o wysokości udzielanej pomocy (zasiłek stały, zasiłek okresowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturze)

alimenty

wyroki sądowe o wysokości zasądzanych alimentów lub zaświadczenie od komornika o nieściągalności alimentów

dodatek mieszkaniowy

decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

inne dochody

oświadczenie o otrzymywanych stypendiach i ich wysokości (do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty), oświadczenie o dodatkowym dochodzie uzyskanym z innych źródeł takich jak np. darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło, prac dorywczych (lub ewentualnie oświadczenie o braku takich dochodów)

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Urząd Gminy Dołhobyczów