Gmina Hrubieszów: Informacja na temat gospodarki odpadami

Uchwalona przez parlament nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia dotychczasowe zasady gospodarowania odpadami i przenosi w całości odpowiedzialność od dnia 1 lipca 2013r., na Gminę, wprowadzając obowiązek finansowania przez mieszkańców, kosztów funkcjonowania systemu w formie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Reklamy


Głównym celem znowelizowanej ustawy jest ograniczenie składowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów ulegających biodegradacji na składowiskach, zwiększenie udziału odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (papieru, szkła, tworzyw sztucznych, metali), zmniejszenie ilości dzikich wysypisk oraz procesu palenia śmieci w domowych kotłowniach.

Na terenie Gminy Hrubieszów nowy system gospodarowania odpadami obejmie wszystkie nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (firmy, instytucje, podmioty prowadzące działalność gospodarczą), zobowiązane są one gospodarować odpadami na dotychczasowych zasadach, tzn. mają obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do ich odbioru i zagospodarowania.

Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze naszej Gminy określa Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hrubieszów. 

Regulamin nakłada na właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, które będą odbierane w workach o następujących kolorach:

niesegregowane odpady komunalne – worek czarny,

przeterminowane leki i chemikalia – worek biały,

zużyte baterie i akumulatory – worek brązowy,

odpady zielone i bioodpady – worek fioletowy,

papier i tektura – worek niebieski,

szkło – worek zielony,

tworzywa sztuczne – worek żółty,

metale – worek czerwony.

Wyżej wymienione odpady  będą odbierane w miesiącach: 
– zabudowa wielorodzinna: co miesiąc, 
– zabudowa jednorodzinna: marzec, czerwiec, sierpień, listopad.

Mieszkańcy zostaną wyposażeni w worki do zbiórki tych odpadów.

Pozostałe rodzaje odpadów takie jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe i zużyte opony, będą odbierane luzem w miesiącach: kwiecień i listopad.  Odbioru odpadów będzie dokonywała firma , która zostanie wyłoniona przez Gminę w drodze przetargu.

Ponadto wszystkie rodzaje odpadów oprócz niesegregowanych (czarne worki) mieszkańcy będą mogli przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów znajdującego się na terenie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z/s w Świerszczowie .

Właściciel zamieszkałej nieruchomości ma obowiązek do 31.05.2013r., złożyć do Urzędu Gminy wypełnioną deklarację, w której dokona naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji należy uwzględnić liczbę osób zamieszkałych, na danej nieruchomości. Liczba ta nie musi się równać liczbie osób zameldowanych. Oznacza to ,że opłatę należy naliczyć wyłącznie za te osoby, które faktycznie przebywają na danej nieruchomości . Każda zmiana liczby osób zamieszkałych pociąga za sobą konieczność złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany. Deklaracja będzie też podstawą do zapłaty oraz podstawą do egzekucji należności nie zapłaconych.

Istnieje możliwość złożenia deklaracji do Urzędu Gminy Hrubieszów drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP (http://www.epuap.gov.pl). Szczegółowy opis sposobu doręczania dokumentów elektronicznych znajduje się pod adresem: http://ughrubieszow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=86&p1=szczegoly&p2=157319 

Opłata ustalona uchwałą Rady Gminy Hrubieszów obecnie wynosi:
1) w przypadku  zabudowy jednorodzinnej:
 a) stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi:
   – w gospodarstwie liczącym do 4 osób – 4 złote miesięcznie od każdej osoby,
   – w gospodarstwie liczącym powyżej 4 osób – 3 złote miesięcznie od każdej osoby,
 b) stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nie selektywny wynosi 10 złotych miesięcznie od osoby bez względu na liczbę osób zamieszkujących.
2) w przypadku  zabudowy wielorodzinnej:
 
a) stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny wynosi  4 złote miesięcznie  od każdej osoby , bez względu na ilość zamieszkałych osób,
 b) stawka opłaty za odpady zbierane w sposób nie selektywny wynosi 8 złotych miesięcznie od osoby bez względu na liczbę osób  zamieszkałych.

Właściciel nieruchomości wnosi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, cztery razy do roku, w terminach płatności  podatku rolnego , za trzy miesiące kalendarzowe w terminach do : 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada, wyliczoną w następujący sposób : liczba osób zamieszkałych  x stawka x 3 (liczba miesięcy) = opłata za daną nieruchomość na kwartał. 

Opłatę należy wnosić do inkasenta lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Więcej informacji na ten temat będą Państwo mogli uzyskać w Urzędzie Gminy Hrubieszów  pod numerem telefonu 084 696 2681 (82) wew. 22

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załącznik nr 1 do deklaracji

Informacja o sposobie segregowania odpadów komunalnych

Przepisy prawne:
1. Uchwała Nr XXV/133/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
2. Uchwała Nr XXV/134/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwość i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
3. Uchwała Nr XXV/135/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
4. Uchwała Nr XXV/136/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych…
5. Uchwała Nr XXV/137/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
6. Uchwała Nr XXV/138/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 20 marca 2013r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7. Uchwała Nr XXIV/120/2013 Rady Gminy Hrubieszów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Hrubieszów.

 

Źródło: UG Hrubieszów