23 maja 2024

„Hrubieszowiacy do pracy” – aktywizacja zawodowa 50 osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego

Projekt „Hrubieszowiacy do pracy” realizowany będzie w okresie od 2012-10-01 do 2013-12-31, ma na celu aktywizację zawodową 50 osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego, zewidencjonowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, w tym 15 osób do 25. roku życia, 25 osób po 50. roku życia oraz 10 osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Powiatowy Urząd Pracy informuje, że projekt konkursowy pn. „HRUBIESZOWIACY do PRACY”współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” będzie realizowany w pierwotnej, niezmienionej formie.

 

Projekt realizowany jest w okresie od 2012-10-01 do 2013-12-31, ma na celu aktywizację zawodową 50 osób bezrobotnych z powiatu hrubieszowskiego, zewidencjonowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie, w tym 15 osób do 25. roku życia, 25 osób po 50. roku życia oraz 10 osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, poprzez następujące formy wsparcia: 

 

  • poradnictwo zawodowe, w tym opracowanie Indywidualnego Planu Działania (dla każdego uczestnika – działanie już zrealizowane),
  • szkolenia specjalistyczne o tematyce: technolog robót wykończeniowych w budownictwie, grafika komputerowa z umiejętnością projektowania stron internetowych, obsługa komputerowych programów sprzedażowo-magazynowych, pracownik hotelu – recepcjonista, aranżacja i projektowanie terenów zieleni (uczestnik projektu skorzysta z jednego z pięciu proponowanych szkoleń – planowany termin realizacji luty-marzec 2013),
  • 6-cio miesięczne staże (dla 40 uczestników projektu – planowany termin realizacji kwiecień-wrzesień 2013),
  • 6-cio miesięczne prace interwencyjne w wymiarze 1/1 etatu (dla 10 uczestników – planowany termin realizacji kwiecień-wrzesień 2013),
  • pośrednictwo pracy (dla każdego uczestnika – planowany termin realizacji październik-listopad 2013).
Wszelkie INFORMACJE O PROJEKCIE dostępne są w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 11, pokój nr 14 (Biuro projektu).

 

Poniżej zamieszczono ostateczną listę 50 uczestników projektu, którzy zostali już objęci poradnictwem zawodowym, w tym opracowaniem IPD. Kolejny etap realizacji projektu to szkolenia specjalistyczne, które zostaną zrealizowane po zakończeniu procedury przetargowej mającej na celu wybór wykonawców poszczególnych szkoleń. Wówczas uczestnicy projektu będą informowali telefonicznie i listownie o planowanych spotkaniach informacyjnych dotyczących uczestnictwa w szkoleniach.
 
 
 
 
źródło: PUP Hrubieszów