23 maja 2024

Informacje Gminy Hrubieszów

Gmina Hrubieszów rozstrzygnęła przetarg nieograniczony na „Budowę sali gimnastycznej przy Gminnym Gimnazjum w Kozodawach”. Złożona najkorzystniejsza oferta opiewa na kwotę 1.877.316,55 zł brutto.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do dnia 30 listopada 2009 r.

***

Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Gmina Hrubieszów zawarła umowę z wykonawcą P.H.U. „INWOD” Roman Pacek, ul. Nowodworska 5, 21-100 Lubartów na wykonanie inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z punktami czerpalnymi w miejscowościach: Kułakowice Pierwsze, Kułakowice Drugie, Moniatycze Kolonia”. Wartość inwestycji wynosi 853.756,00 zł brutto. Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 22 644 m i 115 szt. punktów czerpalnych. Zakończenie budowy planuje się do dnia 30 grudnia 2008 r.

***

W dniu 26 czerwca odbędzie się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej z punktami czerpalnymi w miejscowości: Ubrodowice, gm. Hrubieszów”. Zakres robót obejmuje wykonanie sieci wodociągowej o łącznej długości 12 110 m i 111 szt. punktów czerpalnych. Zakończenie budowy planuje się do dnia 30 grudnia 2008 r.

***

Gmina Hrubieszów ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na inwestycję pod nazwą: „Docieplenie budynku administracyjnego Urzędu Gminy Hrubieszów”. Termin składania ofert upływa w dniu 4 lipca 2008 r. o godz. 1000. Planowany termin realizacji zadania: do dnia 25 września 2008 r.

Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając