15 lipca 2024

Informacje z Gminy Hrubieszów

W dniu 27 marca 2008 r. Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: „Więcej umiem – więcej wiem”.

Reklamy

Projekt realizowany będzie w ramach Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.

Projekt ma być realizowany w okresie: od 1 września 2008 r. do 31 sierpnia 2009 r. i obejmuje 10 zadań związanych z wyrównywaniem szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Reklamy

Przede wszystkim działaniami zostaną objęci uczniowie Szkół Podstawowych z miejscowościach: Kobło, Kułakowice Trzecie, Szpikołosy, Stefankowice, Ślipcze, Obrowiec, Husynne, Dziekanów, Czerniczyn i Mieniany oraz z Gminnego Gimnazjum w Kozodawach i Zespołu Szkół Publicznych w Moniatyczach.

Wśród zadań zaplanowanych do realizacji znajdują się:
– prowadzenie zajęć wyrównawczych;
– prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych;
– zorganizowanie pozaszkolnych warsztatów plastycznych, spotkań muzycznych, spotkań ze sztuką kulturalną, warsztatów informatycznych;
– zorganizowanie wycieczek krajoznawczych.

Reklamy

Wartość kosztorysowa projektu oszacowana została na kwotę 412.032,00 zł (w 100% finansowane ze środków Programu).

***

W dniu 27 marca 2008 r. Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Moniatyczach złożył wniosek pn. „Zielone okno na świat” w ramach Priorytetu IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.

Projekt ma być realizowany w okresie: od września 2008 r. do sierpnia 2010 r. i obejmuje 14 zadań, w tym:
– prowadzenie zajęć sprzyjających rozwój dziecka;
– prowadzenie zajęć wyrównawczych;
– zajęcia z języków obcych i zorganizowanie weekendowej szkoły językowej;
– zajęcia dziennikarskie;
– warsztaty teatralne i plastyczne;
– zajęcia z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
– zajęcia matematyczne;
– zawody sportowe i obóz rekreacyjno-sportowy;
– doradztwo zawodowe.

Wartość kosztorysowa projektu oszacowana została na kwotę 192.234,00 zł (w 100% finansowane ze środków Programu).

Wójt Gminy Hrubieszów
(-) Jan Mołodecki