13 czerwca 2024

Konferencja naukowa w Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej

W Nadbużańskim Oddziale Straży Granicznej w Chełmie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie odbyła się w dniach 24-27 września 2014 roku konferencja naukowa pt. „75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej: Geneza – przebieg wojny – konsekwencje”.

Reklamy


Organizatorami interdyscyplinarnej konferencji naukowej był obok Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, Instytut Neofilologii – Katedra Stosunków Międzynarodowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jan Pawła II.

W bieżącym roku mija 75 rocznica wybuchu II wojny światowej oraz 90 rocznica powstania Korpusu Ochrony  Pogranicza, co niewątpliwie skłania do pogłębionej refleksji nad genezą tej wojny, jej przebiegiem, a zwłaszcza nad jej konsekwencjami. Celem konferencji było więc zaprezentowanie najnowszych ustaleń badawczych w tym zakresie w ujęciu interdyscyplinarnym. W konferencji naukowej udział wzięli profesorowie z całej Polski.

Reklamy

Przedmiotem konferencji, gdy chodzi o genezę II wojny światowej były między innymi takie kwestie jak: rozpad systemu wersalskiego w latach trzydziestych XX wieku; polityka Niemiec nazistowskich w latach trzydziestych XX wieku; znaczenie sojuszu niemiecko – włoskiego (pakt antykominternowski); polityka państw Europy Zachodniej (Wielka Brytania, Francja) w latach trzydziestych XX wieku; polityka Związku Sowieckiego w latach trzydziestych XX wieku; aktywność Rzeczypospolitej Polskiej w latach trzydziestych XX wieku.

Przedmiotem rozważań dotyczących przebiegu Wielkiej Wojny, były takie zagadnienia jak: pierwsza faza wojny (sojusz niemiecko – sowiecki i jego realizacja: 1939 – 1941); druga faza wojny: lata 1941 – 1945 (powstanie Wielkiej Koalicji; przebieg wojny niemiecko – sowieckiej w latach 1941 – 1945; rola Wielkiej Brytanii w II wojnie światowej; udział USA w II wojnie światowej – wojna z Japonią na Dalekim Wschodzie); państwo i społeczeństwo polskie podczas II wojny światowej. Natomiast przedmiotem analiz traktujących o konsekwencjach, będą głównie takie problemy jak: skala II wojny światowej i jej specyfika; koncepcje porządku światowego po zakończeniu II wojny światowej (amerykańska, sowiecka, brytyjska, inne koncepcje); rola Organizacji Narodów Zjednoczonych dla porządku powojennego, w tym dla porządku prawnego; powstanie bipolarnego układu sił na świecie – skutki dla Europy i świata; konsekwencje prawne, gospodarcze i polityczne II wojny światowej dla państwa i społeczeństwa polskiego.

Reklamy

Wskazując na konsekwencje II wojny światowej zwrócono uwagę na proces jednoczenia się Europy zachodniej, a w rezultacie powstanie Unii Europejskiej i jej znaczenie we współczesnym świecie. Skutkiem II wojny światowej były również zmiany w funkcjonowaniu międzynarodowego systemu prawnego, w szczególności w dziedzinie ochrony praw człowieka, jak też rozwój badań nad propagandą i komunikacją społeczną oraz polityczną.


źródło i fot. NOSG