20 maja 2024

Konkurs plastyczny „Cztery pory roku – Hrubieszów jesienią”

Powiatowy Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych w Hrubieszowie zaprasza do udziału w I edycji konkursu plastycznego organizowanego dla dzieci i młodzieży z powiatu hrubieszowskiego pod nazwą „CZTERY PORY ROKU– HRUBIESZÓW JESIENIĄ”.

Termin składana prac upływa dnia 20. XI.2012r.

 

ORGANIZATORZY:

POWIATOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH  w HRUBIESZOWIE i STOWARZYSZENIE „MAMY SIEBIE” przy wsparciu finansowym : darczyńców społeczności lokalnej

 

CELE KONKURSU:

– utrwalenie tradycji regionalnych związanych z miastem Hrubieszów,
– indywidualna interpretacja tematu w formie plastycznej,
– prezentacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży  w środowisku lokalnym
– konfrontacja dziecięcej twórczości wśród rówieśników

WARUNKI KONKURSU:

– konkurs organizowany jest dla dzieci i  młodzieży z powiatu hrubieszowskiego
– komisja konkursowa dokona oceny wszystkich prac w następujących kategoriach wiekowych: przedszkola, klasy I – III, IV – VI i gimnazja,
– prace należy oprawić w passe – partout,
– każda praca na odwrocie winna zawierać metryczkę: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę placówki i klasę,  imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,  nr telefonu
– prace niezgodne z regulaminem, zniszczone lub złożone po terminie nie będą oceniane.

PRZEBIEG KONKURSU:
– termin składana prac upływa dnia 20 listopada 2012r.
– oceny oraz wyboru prac na wystawę dokona komisja powołana przez organizatora,
– przewidziane są nagrody i wyróżnienia w każdej grupie wiekowej,
– organizator nie zwraca prac złożonych na konkurs oraz zastrzega sobie prawo do reprodukowania prac bez uiszczenia honorarium,
– o wynikach i terminie spotkania z laureatami poinformujemy 5 grudnia 2012r.

Prace będą wyeksponowane w siedzibie placówki:
PZPSW ul. Zamojska 16 a Hrubieszów, Tel. 84 6962455