25 maja 2024

Kreatywna przedsiębiorczość

Hrubieszów

Kolejnymi działaniami w projekcie będzie przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla 40 najwyżej ocenionych uczestników (ich biznes planów) w postaci jednorazowych grantów w wysokości do 40 tys. zł.

***

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie realizuje projekt konkursowy „KREATYWNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”

Projekt realizowany jest w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.08.2009 – 30.04.2011, tj. 21 miesięcy

Grupą docelową projektu zostało 60 osób bezrobotnych, zgodnie ze strukturą przyjętą w projekcie.

Celem głównym projektu jest promocja przedsiębiorczości oraz wsparcie osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Hrubieszów zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

W celu osiągnięcia zakładanych rezultatów zrealizowano następujące formy wsparcia:
– szkolenie umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej skierowane do 60 uczestników,
– doradztwo z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich uczestników projektu.

Kolejnymi działaniami w projekcie będzie przyznanie:
– wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla 40 najwyżej ocenionych uczestników (ich biznes planów) w postaci jednorazowych grantów w wysokości do 40 tys. zł, na rozwój inwestycyjny założonej (przed podpisaniem umowy o ww. środki) firmy; biznes plany będą oceniane przez powołaną w tym celu Komisję Oceny Wniosków,
– wsparcia pomostowego połączonego z doradztwem w efektywnym wykorzystaniu dotacji dla również 40 osób , którym comiesięcznie (w okresie do 6 miesiąca jako wsparcie pomostowe podstawowe, a w od 7 do 12 miesiąca wsparcie pomostowe przedłużone) będzie wypłacane wsparcie finansowe w wysokości 797,50 zł; wsparcie pomostowe zostanie przyznane po ocenie przez Komisję Oceny Wniosków złożonych przez uczestników projektu wniosków o uzyskanie podstawowego i przedłużonego wsparcia pomostowego.

***

info
PUP w Hrubieszowie

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2009