17 czerwca 2024

Kursy dla radnych

Stowarzyszenie Aktywnych Animatorów Kultury zaprasza na szkolenie:MIEJSCE I ROLA RADY GMINY ORAZ RADNEGO WE WSPÓLNOCIE SAMORZĄDOWEJ.

Reklamy

Szkolenie adresowane jest do radnych gmin oraz pracowników administracji samorządowej odpowiedzialni za obsługę organów stanowiących.

Celem szkolenia jest przekazanie niezbędnego zakresu wiedzy na temat roli organów stanowiących oraz miejsca i roli radnych we wspólnotach samorządu gminy .

Reklamy

Tematy szkolenia
– pomocniczości i rola samorządu lokalnego w ustroju państwa
– sposoby wykonywania zadań publicznych
– organy gminy oraz ich zadania
– jednostki organizacyjne gminy, struktura organizacyjna samorządu gminy
– organ stanowiący i formy jego działalności [sesje, komisje, komisje rewizyjne] – źródła dochodów i przeznaczenie wydatków gminy
– zasady tworzenia i wykonywania budżetu wieloletnia prognoza finansowa
– perspektywa budżetu zadaniowego
– rola i zadania radnego w społeczności lokalnej [warsztaty] – zebrania z mieszkańcami [warsztaty] – dostęp radnego i mieszkańców gminy do informacji publicznej ograniczenia w dostępie do informacji
publicznej [warsztaty ] – ograniczenia dotyczące osób pełniących funkcje

Cena 200 zł od osoby za 2 dni szkolenia

Reklamy

Cena zawiera:
-udział w zajęciach szkoleniowych
-materiały szkoleniowe
-imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Zapisy do 8 lutego 2012
Termin szkolenia 28-29 luty 2012

www.saak.org.pl