Modernizacja GOK w Werbkowicach

W ramach projektu zostały wykonane roboty w zakresie stolarki budowlanej (wymiana okien), zakup dwóch gablot wystawowych naściennych dwudrzwiowych i jednej gabloty wystawowej wolnostojącej ze stojakiem jednodrzwiowej oraz wykonana została mapa turystyczna gminy Werbkowice.

Reklamy

Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach uczestniczył w pozyskiwaniu środków w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Nabór został ogłoszony przez Stowarzyszenie Hrubieszowskie „Lepsze Jutro” Lokalna Grupa Działania w okresie od 30 czerwca do 29 lipca 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach złożył w tym naborze jeden wniosek pn.: „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach wraz z zakupem wyposażenia”. Wnioskowana kwota pomocy wynosiła: 41.710,00 zł., natomiast całkowity koszt projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosił: 67.849,88 zł. Pod koniec sierpnia wniosek przeszedł pozytywnie ocenę w Stowarzyszeniu Hrubieszowskim i został skierowany do dalszej weryfikacji do Urzędu Marszałkowskiego. 7 marca 2011 roku z Samorządem Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. Całkowity koszt inwestycji zmniejszył się do kwoty: 67.790,95 zł, a wysokość dofinansowania do kwoty: 41.685,00 zł. Płatność ostateczna nastąpiła w dniu 1 września 2011r. Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER.

Głównym celem operacji było zwiększenie potencjału turystycznego miejscowości poprzez efektywne wykorzystanie zasobów własnych oraz ich rozwój i waloryzacja. W ramach operacji zostały wykonane roboty w zakresie stolarki budowlanej (wymiana okien), zakup dwóch gablot wystawowych naściennych dwudrzwiowych i jednej gabloty wystawowej wolnostojącej ze stojakiem jednodrzwiowej oraz wykonana została mapa turystyczna gminy Werbkowice.