Nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej

Hrubieszów

Reklamy

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie
w systemie zmianowym na stanowisko – STAŻYSTA (strażak), docelowo ratownik – kierowca.

ROT-111/12/08 Hrubieszów, dnia 20 października 2008 r.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Hrubieszowie

ogłasza nabór kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej
w Hrubieszowie

w systemie zmianowym na stanowisko – STAŻYSTA (strażak) docelowo ratownik – kierowca

Wymagania stawiane kandydatom

Wymagania konieczne:
– posiadanie obywatelstwa polskiego,
– korzystanie w pełni z praw publicznych,
– wykształcenie co najmniej średnie,
– nie karalność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,
– posiadanie dobrych warunków zdrowotnych i psychofizycznych (kat. zdrowia A)
– uregulowany stosunek do służby wojskowej,
– prawo jazdy kat. C,

Wymagania pożądane:
– wiek do 30 lat,
– wskazane zameldowanie na terenie powiatu hrubieszowskiego,
– brak lęku wysokości i przestrzeni,
– prawo jazdy kat. C + E,
– praktyka w prowadzeniu pojazdów uprzywilejowanych,
– praktyka w prowadzeniu pojazdów o masie pow. 3,5 t,
– wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej,
– szkolenie specjalistyczne, np. ratownictwo medyczne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
– życiorys i list motywacyjny,
– kopie pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu
osobistego,
– kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia,
– kopia stron książeczki wojskowej z uwidocznionym zdjęciem i danymi personalnymi,
kategorią zdrowia i zapisem dotyczącym uregulowanego stosunku do służby
wojskowej,
– kopie świadectw pracy lub ( i ) służby,
– oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za
przestępstwa popełnione umyślnie,
– oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do
celów rekrutacji,
– ankieta dla kandydatów do służby w PSP,
– aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty
dopuszczające do testu sprawności fizycznej z zapisem, że kandydat może podejmować
prace na wysokości i ćwiczeń fizycznych, – do okazania w dniu testów
sprawnościowych.

Dokumenty należy składać w terminie do: 07.11.2008 roku osobiście w sekretariacie
Komendy lub przesłać na adres:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Gródecka 36
22-500 Hrubieszów

Oferty przesłane po terminie (liczy się data wpływu) nie będą rozpatrywane.

Termin egzaminu sprawnościowego ustala się na dzień 13.11.2008 roku na
godzinę 900.

Rekrutację prowadzi powołana Komisja Kwalifikacyjna. Komisja zakwalifikuje osoby,
które osiągną najlepsze wyniki w teście sprawności fizycznej oraz udokumentują
posiadanie przydatnych do służby kwalifikacji ogólnych i specjalistycznych.

Postępowanie kwalifikacyjne będzie się składać z kilku etapów:

I etap postępowania kwalifikacyjnego:
Komisja Kwalifikacyjna rozpatruje dokumenty złożone przez kandydatów w zakresie
określonym na wstępie wymagań.

Punktacja gratyfikująca posiadane uprawnienia kandydatów:
– prawo jazdy kat. B – 2 pkt
– prawo jazdy kat. C – 4 pkt
– prawo jazdy kat. CE – 5 pkt
– posiadane uprawnienia ratownika medycznego – 5 pkt
– posiadanie innych uprawnień, które mogą być
przydatne np. obsługa ciężkiego sprzętu -5 pkt
– uprawnienia płetwonurka – 3 pkt
– udokumentowane członkostwo w OSP powyżej 3 lat – 3 pkt
– udokumentowany udział w zawodach pożarniczych OSP – 3 pkt
– udokumentowane szkolenie dla członków OSP – 3 pkt
– praktyka w prowadzeniu pojazdów powyżej 3,5 t – 1 pkt
– wykształcenie – (od 3 do 5 pkt)
a) średnie techniczne – 3 pkt
b) zdany egzamin maturalny – 4 pkt
c) wyższe techniczne o kierunku przydatnym w PSP – 5 pkt

II etap – próba wydolnościowa i test sprawności fizycznej
Przed przystąpieniem do testu, każdy kandydat zobowiązany jest do okazania Komisji
Kwalifikacyjnej dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz aktualne zaświadczenie
lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty dopuszczające do testu
sprawności fizycznej z zapisem, że kandydat może podejmować prace na wysokości
i ćwiczeń fizycznych – zaświadczenie ważne 1 miesiąc od daty wystawienia.

Kandydaci na sprawdzian fizyczny zgłaszają się w stroju i obuwiu sportowym.
Próba wydolnościowa – zmodyfikowana metoda harwardzka
(„HARVARD STEP – UP TEST”).

Opis: Wyposażenie:
– stopień o wysokości 40 cm dla mężczyzn,
– stoper,
– metronom

Wykonanie próby:
– badanie przeprowadza się w stroju gimnastycznym,
– metronom nastawiony na rytm 120 uderzeń na minutę,
– czas trwania pełnego ćwiczenia: 5 minut dla mężczyzn

W ciągu podanego czasu badany wchodzi na stopień w tempie 30 razy w ciągu minuty.
Na hasło ”raz” badany stawia lewą stopę na stopniu, na hasło „dwa” dostawia prawą
stopę do lewej- przy całkowitym wyproście w stawach kolanowych i biodrowych, na
hasło „trzy” stawia lewą stopę na podłodze, a na hasło „ cztery” prawą stopę dostawia
do lewej stopy (na podłogę) przyjmując postawę wyprostowaną. Czas trwania jednej
ewolucji 2 sekundy. Po upływie 5 minut badany siada na krześle, a osoba prowadząca
badanie wykonuje następujące czynności: bada częstość tętna, począwszy od jednej
minuty po zakończeniu próby do 1 minuty 30 sekund, a następnie od 2 minut do 2
minut 30 sekund oraz 4 minut 30 sekund (trzy pomiary przez 30 sek.).

Wskaźnik sprawności FI = (czas pracy w s x 100) : ( 2 x suma trzech pomiarów tętna)

Test sprawnościowy.
1. Bieg na 1000 m
2. Bieg na 50 m
Ćwiczący zajmuje pozycję startową (niska lub stojąca) przed linią startu. Na donośny
sygnał „startera” rozpoczyna bieg. Czas mierzony jest do momentu osiągnięcia klatką
piersiową linii mety. Falstart powoduje powtórzenie startu.
3. Podciąganie na drążku: ( drążek na wysokości doskocznej)
Ćwiczący zajmuje pozycję w zwisie na drążku nachwytem lub podchwytem – ramiona
wyprostowane i pozostające w bezruchu. Ćwiczący wykonuje podciągnięcia tak, by
broda znalazła się ponad drążkiem, wraca do pozycji wyjściowej ( ramiona
wyprostowane) i ponawia ewolucję. Oceniający zalicza tylko prawidłowe wykonanie
ewolucji – wymieniając kolejne liczby zaliczonych powtórzeń. Podczas wykonywania
ćwiczenia dozwolona jest praca nóg i tułowia.

W przypadku nie zaliczenia jednej z konkurencji (kandydat ma prawo do 2 prób) za
cały sprawdzian wystawia się ocenę niedostateczną – co jest jednoznaczne
z wyeliminowaniem kandydata z dalszego postępowania kwalifikacyjnego.

III etap – rozmowa kwalifikacyjna
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja i komendant powiatowy PSP
indywidualnie z każdym kandydatem – z rozmowy przyznaje do 10 pkt
gratyfikacyjnych.

IV etap – skierowanie na badania psychologiczne i lekarskie.
Do kolejnego etapu przechodzą tylko kandydaci, którzy pozytywnie zaliczyli test
sprawności fizycznej i odbyli rozmowę kwalifikacyjną.
Wytypowani będą musieli pozytywnie zaliczyć badanie psychologiczne i uzyskać
pozytywną opinię komisji lekarskiej MSWiA.
Wymagania stawiane kandydatom do służby w Państwowej Straży Pożarnej
opracowano na podstawie:
1. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2006 r.
Nr 96 poz. 667 ze zm.)
2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27
października 2005 roku w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania
okresowych badań lekarskich oraz okresowej oceny sprawności fizycznej strażaka
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 261, poz. 2191),
3. Procedury postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o
przyjęcie do służby wskazanej w piśmie Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej Nr BK- I – 100/63/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku i pisma BK – I –
100/2/06 z dnia 1 lutego 2006 roku.

Informacja o naborze i druk ankiety dostępne są na:
1. Tablicy ogłoszeń w Komendzie Powiatowej PSP w Hrubieszowie, ul. Gródecka 36
2. Tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Hrubieszowie ul. Łazienna 5
3. Strona internetowa BIP KP PSP Hrubieszów www.kppsp-hrubieszow.netbip.pl
4. Strona internetowa KW PSP Lublin www.kwpsp-lublin.netbip.pl

Zatwierdził:
mł.bryg. mgr inż. Marek Kołodziej
Komendant Powiatowy PSP w Hrubieszowie