18 czerwca 2024

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Hrubieszów

Uprzejmie informuję że ostateczny termin składania wniosków o wymianę książeczkowych dowodów osobistych upływa z dniem 31 grudnia 2007 roku.

Reklamy

Do dnia 31 marca 2008 roku natomiast, zachowują ważność jedynie książeczkowe dowody osobiste, których posiadacze złożą wnioski o wydanie nowych dokumentów we wskazanym wyżej terminie tj. do dnia 31 grudnia 2007 r. Niedopełnienie obowiązku wymiany dokumentu skutkować będzie licznymi utrudnieniami, związanymi z brakiem możliwości załatwienia jakichkolwiek formalności wymagających posłużenia się dowodem osobistym. Nadmieniam, że obowiązku wymiany dowodu osobistego na dzień 1 listopada 2007 nie dopełniło 1276 osób. Od stycznia 2007 roku wnioski złożyło 1979 osób – co stanowi 61% wszystkich dokumentów podlegających wymianie w 2007 r. Opóźnienia w złożeniu wniosku o wydanie nowego dokumentu tożsamości powodować będą wydłużenie czasu oczekiwania na produkcję i jego otrzymanie. Biorąc za podstawę powyższe proszę o możliwie szybkie składanie wniosków. Przy wymianie dowodu osobistego należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Hrubieszów pokój Nr 25 ( dodatkowe informacje: telefon 084-696-26-81 wew. 29.)

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :
-odpis aktu urodzenia lub aktu małżeństwa, ( nie załącza się odpisów aktów stanu cywilnego jeżeli dane osobowe nie uległy zmianie od czasu wydania ostatniego dowodu osobistego ),
-dwie aktualne, kolorowe lub czarno – białe fotografie,
-opłata za wydanie dowodu osobistego w kwocie 30 zł. uiszczona w Banku (Bank PEKAO S.A Hrubieszów ) na konto Urzędu Gminy w dniu składania wniosku o wydanie dowodu osobistego ( Nr konta 5912 4028 2911 1100 0040 270296).

Reklamy

Wójt Gminy
(-) Jan Mołodecki