9 grudnia 2023

Poseł Zawiślak: Skarb Państwa ogołaca Krajową Spółkę Cukrową z dywidendy

Decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KSC S.A prawie cały swój zysk (ponad 450 mln zł z około 500 mln zł) spółka przekaże do budżetu Państwa. Decyzja pobrania tak wielkiej dywidendy przez Skarb Państwa stawia bardzo dobrze rozwijającą się spółkę w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej i może spowodować, że znajdzie się ona na krawędzi upadku.

Reklamy

Szanowny Pan

Włodzimierz Karpiński

Reklamy

Minister Skarbu Państwa

Warszawa,10.10.2013r.

 

                                                       

Interpelacja poselska

w sprawie planowanego rozszerzenia składu Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu.


Krajowa Spółka Cukrowa S.A powstała w 2002r jako krajowy gigant cukrowy, stworzony staraniem osób mających na sercu troskę o zachowanie majątku narodowego i rozwój krajowego przemysłu. Jest  ona obecnie jedną z największych polskich spółek branży rolno – spożywczej, mającą  mocną pozycję na rynku  i osiągającą bardzo dobre wyniki ekonomiczne.

Aktualne problemy z przeprowadzeniem prywatyzacji plantatorsko-pracowniczej tej spółki przesłaniają fakt, że decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KSC S.A prawie cały swój zysk (ponad 450 mln zł z około 500 mln zł)  spółka przekaże do budżetu Państwa. W/w decyzja pobrania tak wielkiej dywidendy przez Skarb Państwa stawia bardzo dobrze rozwijającą się spółkę w szczególnie trudnej sytuacji ekonomicznej i może spowodować, że znajdzie się ona na krawędzi upadku. W efekcie takiej decyzji może ona zostać -zgodnie z przypuszczeniami broniących polskich interesów plantatorów buraka cukrowego i załóg cukrowni-  z czasem sprzedana za bezcen koncernom zagranicznym.

Zgodnie z oceną Wiceministra Skarbu Państwa Zdzisława Gawlika wypowiedzianą na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 października 2013 roku  KSC S.A jest dobrze zarządzana przez obecny trzyosobowy Zarząd. Jednak w porządku obrad najbliższego posiedzenia Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu ( planowanego na 14 października br.), w której większość stanowią reprezentanci Ministerstwa Skarbu Państwa, umieszczone zostały punkty związane z rozszerzeniem składu Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska dwóch Członków Zarządu wymienionej spółki.

W naszej ocenie sygnalizowane plany zwiększenia ilości członków  Zarządu do pięciu osób w tak trudnym położeniu ekonomicznym spółki nie są zasadne. Działania zmierzające do rozszerzenia składu Zarządu i przeprowadzenia postępowań kwalifikacyjnych na stanowiska kolejnych dwu Członków Zarządu są pozbawione racjonalnych przesłanek faktycznych, szczególnie w nadchodzącym trudnym okresie przygotowania Krajowej Spółki Cukrowej S.A. do liberalizacji rynku cukru i procesu jej prywatyzacji, oraz powodów formalnych (kadencja obecnego trzyosobowego Zarządu upływa w marcu 2015 r.).

Jak podnoszą znawcy tematu takie działanie można jedynie tłumaczyć jako wynik potrzeby skutecznego zmniejszenie bezrobocia wśród osób z grona członków i sympatyków partii rządzących. Dotychczasowa praktyka sprawowania władzy przez rządzącą koalicję PO-PSL pokazuje bowiem, że tylko takie osoby mogą zostać wybrane na w/w funkcję.

Należy przypomnieć, iż w wymienionej Spółce funkcjonował w nieodległym czasie pięcioosobowy Zarząd powołany przez Radę Nadzorczą w lutym 2009 r. Ten model doprowadził w krótkim czasie do braku spójności w zarządzaniu Spółką, wewnętrznym skonfliktowaniem Zarządu i niemożnością wypracowania decyzji w najistotniejszych sprawach Spółki, a w konsekwencji uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o odwołaniu dwóch Członków Zarządu już w październiku 2009 r.

Mając na uwadze, iż decyzja o rozszerzeniu składu Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A. może wpłynąć negatywnie także na zarządzanie, a w konsekwencji funkcjonowanie Spółki, zatrudniającej pond 1.500 pracowników oraz związanej umowami kontraktacji z ponad 16 tysiącami plantatorów burka cukrowego, wnioskujemy o pilne jej zbadanie oraz przedstawienie nam wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Wnioskujemy o powyższe tym bardziej, że w/w decyzja już budzi zaniepokojenie i niezadowolenie wśród plantatorów buraka cukrowego i pracowników cukrowni, m.in.. z uwagi na znaczące podniesienie kosztów funkcjonowania już zagrożonej ekonomicznie Spółki.         

 

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania:

1. W jakim celu podejmowane są działania Rady Nadzorczej Krajowej Spółki Cukrowej „Polski Cukier” S. A zmierzające do poszerzenia Zarządu tej Spółki do pięciu osób? Wnioskujemy do Pana Ministra o przedstawienie motywów wdrażania powyższego projektu.

2. Dlaczego Skarb Państwa ogołaca Spółkę z dywidendy, która miała służyć pomocy we właściwym przeprowadzeniu procesu prywatyzacji plantatorsko-pracowniczej oraz podejmowaniu działań zmierzających do działań rozwojowych Spółki?