Wniosek UG o dofinansowanie

29 lutego 2008 r. Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu „Idziemy do przedszkola” na łączną kwotę 114 570,00 zł.

Reklamy

W dniu 29 lutego 2008 r. Gmina Hrubieszów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt na łączną kwotę 114 570,00 zł, pod nazwą: „Idziemy do przedszkola” ma być realizowany w okresie od 1 czerwca do 31 października 2008 r.

Reklamy

Celem głównym projektu jest propagowanie i upowszechnianie kampanii informacyjnej dotyczącej znaczenia edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3- 5 lat.

Kluczowym zamierzeniem jest uświadomienie rodzicom, iż wiek przedszkolny to najważniejszy okres rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka, kształtowania się jego osobowości oraz budowania potencjału intelektualnego.

Działania zaplanowane w projekcie „Idziemy Do Przedszkola” obejmują 8 zadań związanych z przeprowadzeniem kampanii informacyjnej na rzecz edukacji przedszkolnej.

Działaniami objęci zostaną przede wszystkim rodzice dzieci 3-5 letnich z terenu Gminy Hrubieszów, ale też ich dzieci oraz pozostali mieszkańcy gminy.

Wielość działań umożliwi rodzicom poznanie potrzeb i problemów dzieci w wieku przedszkolnym, w szczególności poznanie znaczenia wczesnej edukacji we wszechstronnym rozwoju dzieci i pozytywnego wpływu na ich późniejszą karierę szkolną.

Różnorodne formy oddziaływań pozwolą również na samorozwój rodzica poprzez nabywanie umiejętności interpersonalnych, pracy w sposób warsztatowy, prezentacji pomysłu i rozwiązywanie problemu, pracy z internetem, co przekonuje o rozwoju informatycznego społeczeństwa Gminy Hrubieszów nakierowanego na odnoszenie sukcesu, u podstaw którego znajduje się wyrównanie szans edukacyjnych, jaką daje przekonanie o ważności wczesnej edukacji przedszkolnej.

W późniejszym etapie rozwoju działań Gminy planowane jest stworzenie 2 ośrodków przedszkolnych prowadzonych na zasadach Klubu Przedszkolaka zwanych „Kubusiowa Akademia”, do których rodzice mogliby posyłać dziecko 3-5 letnie z przekonaniem, że jest to rzeczywiście słuszna droga rozwoju i udanego startu w dorosłość.

info:
Sekretarz Gminy Hrubieszów
(-) Tomasz Zając