Wojewódzka Konferencja Rolna

W dniu 6 marca 2011 roku (niedziela) odbyła się Wojewódzka Konferencja Rolna na temat Stanu Polskiego Rolnictwa i Programu Rolnego Prawa i Sprawiedliwości.

Wojewódzka Konferencja Rolna

Pierwsza jej część odbyła się w Lublinie w sali Metropolitalnego Centrum Caritas przy ul. Al. Unii Lubelskiej 15. W konferencji tej, udział wzięli: Henryk Kowalczyk – Poseł na Sejm RP i Jarosław Żaczek – Poseł na Sejm RP, którzy byli Sekretarzami Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego; Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, członek sejmowej komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Jerzy Chróścikowski – Senator RP, Przewodniczący senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Przewodniczący NSZZ RI „Solidarność”; Tomasz Solis – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Sadowników RP.

Reklamy

Druga część konferencji miała miejsce w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu.

Spotkaniu przewodniczył Senator Jerzy Chróścikowski. Jako pierwszy zabrał głos Poseł Henryk Kowalczyk. Mówił on między innymi o opłacalności produkcji rolniczej, o mechanizmach ochronnych rodzimego rynku, o tworzeniu rezerw strategicznych żywności. Stwierdził, że rząd powinien elastycznie i bardzo szybko reagować na wszelkie zmiany na rynku. Efekty takich zaniechań odczuwamy obecnie na rynku cukru i zboża.

Poseł Sławomir Zawiślak swoje wystąpienie poświęcił zestawieniu sytuacji gospodarstwa rodzinnego i ustroju III RP. Przedstawił projekt PiS dotyczący tego zagadnienia, który zawiera między innymi: definicję pojęcia gospodarstwo rodzinne, zmniejszenie kryterium obszarowego dotyczącego tego pojęcia z 300 ha na 100 ha. Prawo i Sprawiedliwość chce aby gospodarstwo rodzinne stało się filarem polskiego rolnictwa.

Senator Jerzy Chróścikowski, który zajął się problemem szans i zagrożeń przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej po 2014 roku dla polskich rolników, przedstawił sytuację rolnictwa w chwili obecnej. Mówił o niezdrowej konkurencji z powodu nierównych dopłat dla rolnictwa w różnych krajach UE. O braku negocjacji ze strony rządu dotyczących dopłat bezpośrednich, tak aby po 2013 roku były one jednakowe w całej Unii Europejskiej.

W konferencji udział wzięło około 100 osób, wśród nich także: Poseł Henryk Młynarczyk, Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych, Pani Teresa Hałas, radni Sejmiku Województwa Lubelskiego, Powiatu Zamojskiego, ale przede wszystkim rolnicy naszego regionu.

Należy wskazać, iż prowadzona polityka obecnego koalicyjnego rządu PO-PSL, a w zasadzie jej brak, doprowadziły do dramatycznego pogorszenia sytuacji polskich rolników. Obecny Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Marek Sawicki obiecywał polskim rolnikom m.in. pełne ubezpieczenie majątkowe od klęsk żywiołowych, zwłaszcza powodzi i suszy, pełny zwrot akcyzy płaconej przez rolników przy zakupie paliwa rolniczego, wsparcie produkcji biopaliw, w tym biodiesla, dopłaty do produkcji żywności rolnej wolnej od GMO.

Obecna bardzo trudna sytuacja na rynku trzody chlewnej, cukru, ale także m.in niekontrolowany wzrost cen nawozów sztucznych, środków odnowy roślin, maszyn rolniczych, paliw i energii przyczyniły się do pogorszenia się sytuacji w rolnictwie. Wraz z pogorszeniem opłacalności produkcji rolniczej, mamy obecnie do czynienia ze wzrostem cen artykułów żywnościowych, co bardzo mocno odczuwają również mieszkańcy miast.

Widać jak na dłoni, że obecny rząd, w tym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie prowadzi również skutecznych działań, na arenie międzynarodowej, np. w kontekście zbliżającej się polskiej prezydencji w UE oraz w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej.

Rząd nie ma strategii dla polskiego rolnictwa i jego poszczególnych branż. Nie dba o sprawy polskiej wsi na forum Unii Europejskiej. Rosną ceny środków do produkcji rolnej, występują opóźnienia w wykorzystaniu środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Polityki Spójności. Zdestabilizowane zostały rynki rolne, a niskie ceny wielu płodów rolnych drastycznie zmniejszają opłacalność produkcji. Powoduje to złą sytuację dochodową rolników.

Bardzo dobrym przykładem braku realizacji publicznie składnych obietnic było wprowadzenie, jeszcze w 2009r., w błąd tysięcy plantatorów tytoniu, którzy liczyli, iż Minister, mimo licznych monitów ze strony związków plantatorów tytoniu, zbyt późno przesłał do Komisji Europejskiej stosowny wniosek o unijne dopłaty dla polskich producentów tytoniu. Skutkiem tej opieszałości oraz kolejnych zaniechań było skazanie tysięcy polskich rolników na utratę konkurencyjności oraz stabilności finansowej produkcji w ramach unijnego rynku tytoniowego. Rok temu ministerstwo złożyło podobny wniosek, ale został on odrzucony, ponieważ o taką pomoc państwa członkowskie UE mogą ubiegać się tylko raz na dwa lata. W związku z powyższym od 2010r. plantatorzy tytoniu nie otrzymują jakiegokolwiek wsparcia finansowego w formie dopłat.

Obecna trudna sytuacja polskich rolników, którym nie sprzyja prowadzona przez obecny rząd polityka rolna, jak np. zawarcie w listopadzie 2008 roku niekorzystnego dla Polski porozumienia w sprawie przeglądu WPR oraz zagrożenie zmniejszenia części budżetu UE po 2013 roku przeznaczonej na rolnictwo, każą podejmować działania nakłaniające do jej zmiany. Stąd też uczestnicy Wojewódzkiej Konferencji Rolnej zgromadzeni w Lublinie i Starym Zamościu przyjęli stanowisko, jakie zostanie przesłane do Prezesa Rady Ministrów w sprawie uznania spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011r. – w załączeniu. Sygnatariusze stanowiska: parlamentarzyści, rolnicy, przedstawiciele związków rolniczych, wszyscy obecni na konferencji mają nadzieję, iż w/w stanowisko zmobilizuje, w końcu, obecny rząd, a w szczególności Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do odpowiednich, skutecznych czynności na rzecz rozwiązywania problemów polskich rolników.

***

Z poważaniem
(-) Dariusz Górny
Dyrektor Biura Poselskiego
Posła Sławomira Zawiślaka

Stanowisko
przyjęte przez uczestników Konferencji Rolnej Prawa i Sprawiedliwości
Lublin – Stary Zamość

Dnia 6 marca 2011 roku

W sprawie zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku

I. Mając na uwadze, że:

1) Polska jest krajem o bardzo dużym potencjale rolniczym, jednym z najwyższych
w Unii Europejskiej, zarówno pod względem ilości jak i jakości produkcji rolniczej,
w tym zwłaszcza w zakresie produkcji zdrowej żywności,

2) Polska ma jeden z najwyższych w Unii Europejskiej odsetek ludności zatrudnionej w rolnictwie i że rolnictwo jest bardzo ważną częścią polskiej gospodarki,

3) prognozy gospodarcze dla świata i Europy wskazują na potrzebę znacznego zwiększenia produkcji rolniczej, wobec czego żywność w coraz większym stopniu staje się produktem strategicznym,

4) w trosce o bezpieczeństwo żywnościowe przyszłych pokoleń niezbędne jest zachowanie i rozwijanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce,

5) zachowanie i rozwój rolnictwa jest ważne także z uwagi na jego znaczenie dla ochrony środowiska oraz dla zrównoważonego i równomiernego rozwoju regionalnego Polski, w tym zwłaszcza regionów słabiej rozwiniętych gospodarczo,

6) przyszłość rolnictwa i jego rozwój w zasadniczym stopniu uzależniony jest
od Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, a w szczególnym zakresie od dopłat bezpośrednich, bez których rolnictwo w Europie nie byłoby w stanie sprostać warunkom konkurencji światowej,

7) Polscy rolnicy są obecnie dyskryminowani na skutek znacznie zaniżonych dopłat bezpośrednich, które są 2-3 krotnie niższe niż w krajach członkowskich tak zwanej starej Unii i że dyskryminacja ta stwarza rażącą nierówność konkurencji w produkcji rolniczej na jednolitym rynku europejskim i w dłuższej perspektywie zagraża upadkiem produkcji rolniczej w Polsce,

8) Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powinna w większym stopniu uwzględniać pomoc dla gospodarstw rodzinnych,

9) Wspólna Polityka Rolna powinna być mniej biurokratyczna i mniej uciążliwa dla rolników,

10) w II połowie 2011 roku Polska sprawować będzie prezydencję w Unii Europejskiej, a w czasie tej prezydencji przygotowane być muszą ważne rozstrzygnięcia dotyczące przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku, wobec czego Polska może mieć szczególny wpływ na zakres i treść zmian we Wspólnej Polityce Rolnej,

11) Województwo Lubelskie jest regionem, w którym rolnictwo ma istotne znaczenie gospodarcze i społeczne,

II. Uczestnicy Konferencji rolnej Prawa i Sprawiedliwości Lublinie zwracają się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o:

1. Uznanie spraw wsi i rolnictwa, w tym zwłaszcza przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej za jeden z zasadniczych priorytetów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku

2. Podjęcie stanowczych działań na najwyższym szczeblu o zapewnienie dla polskich rolników równego i niedyskryminującego poziomu dopłat bezpośrednich po 2013 roku,

3. Stanowcze zabieganie o możliwie najwyższy poziom finansowania Wspólnej Polityki Rolnej, który pozwoli na rzeczywiste wyrównanie poziomu dopłat rolniczych.

4. Inicjowanie i wspieranie takiego kierunku zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, który sprzyjał będzie silniejszemu wsparciu małych i średnich gospodarstw rodzinnych oraz rolników aktywnych, zajmujących się rzeczywistą produkcja rolniczą,

5. Inicjowanie i wspieranie takich zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, które będą prowadzić do jej uproszczenia i zmniejszenia biurokracji.

6. Podjęcie odpowiednich działań przez służby administracji rządowej, np.
Inspekcję Weterynaryjną, w celu zabezpieczenia wysokiej jakości wwożonych do
naszego kraju produktów żywnościowych.