Wybory uzupełniające do Rady Gminy Horodło

HrubieszówHorodło

Reklamy

Wojewoda Lubelski zarządza wybory uzupełniające do Rady Gminy Horodło, w okręgu wyborczym nr 5, w którym wybierany będzie jeden radny. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 26 kwietnia 2009 r.

***

ZARZĄDZENIE NR 56
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 18 lutego 2009r.

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Horodło

Na podstawie art. 192, w związku z art. 193 ust. 2, ustawy z dnia 16 lipca 1998r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Horodło, w okręgu wyborczym nr 5, w którym wybierany będzie jeden radny.

§ 2

Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 26 kwietnia 2009r.

§ 3

Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na obszarze działania Rady.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

więcej >>

info
UG Horodło

Hrubieszow LubieHrubie 2009