Lepsze życie 2009

HrubieszówGmina Hrubieszów

Reklamy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie kontynuuje realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Jest to projekt systemowy w ramach Działania 7.1 Rozwoju i upowszechniania aktywnej integracji. Pod działania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.

Projekt skierowany jest do osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej które nie pracują ale są zdolne do podjęcia zatrudnienia, do zmotywowania zmiany swojej sytuacji życiowej i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności należące do jednej z poniższych kategorii:
– Osoby po zwolnieniu z zakładu karnego
– Osoby długotrwale bezrobotne
– Osoby bezdomne
– Osoby niepełnosprawne
– Osoby uzależnione od alkoholu lub innych środków odurzających
– Osoby nieaktywne zawodowo z uwagi na opiekę nad dzieckiem lub innymi osobami
– Młodzież w wieku 15-25 lat
– Otoczenie osób wykluczonych

***

W ramach działania przewiduje się:
– Realizację projektów skierowanych bezpośrednio do osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym
– Wzmacnianie podmiotów realizujących usługi poprzez budowanie otoczenia sprzyjającego rozwojowi beneficjentów projektu

***

Założone cele realizowane będą poprzez:
– Wsparcie (m.in. prawne, psychologiczne, szkoleniowe i finansowe) dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej
– Kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– Staże, zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy
– Poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne, zawodowe i inne, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej, skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem i ich otoczenia
– Rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej ( w tym np. środowiskowej pracy socjalnej).
– Rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej, w tym w powrocie na rynek pracy
– Rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy
– Wsparcie tworzenia i działalności instytucji środowiskowych

***

Złożony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wniosek na 2009 rok pod nazwą „Lepsze życie” zakłada, że od 02.02.2009 r. do 30.11.2009 r. 14 osób bezrobotnych, w wieku od 18 do 55 lat korzystających ze świadczeń pomocy społecznej ukończy kurs na prawo jazdy, na ten cel Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w kwocie 65.000zł.

Fundusze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zarządza nimi Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego – Instytucją pośredniczącą jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – instytucja wdrażającą Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie ul. B. Prusa 8 (parter Urzędu Gminy) tel.(084) 696-20-25 wew.31.

info
GOPS Hrubieszów

Hrubieszow LubieHrubie 2009