27 maja 2024

Wymogi przeciwpożarowe przy organizacji imprez

Hrubieszów Wskazania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla organizatorów imprez z udziałem dużych grup ludzi ( ponad 50 osób ).

Przed rozpoczęciem imprezy sprawdzić, czy:

1.Planowane wykorzystanie obiektu jest zgodne z jego pierwotnym przeznaczeniem, a przewidywana ilość uczestników imprezy nie przekracza maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać w obiekcie, przy czym :

1.

dla pomieszczeń, w których przebywać będzie więcej niż 50 osób, lub których powierzchnia przekracza 300 m2, należy zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne,
2.

szerokość drzwi powinna być dostosowana do liczby osób mogących przebywać jednocześnie w pomieszczeniu i wynosić co najmniej 0,6 m. na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m.,
3.

drzwi wyjściowe nie mogą być rozsuwane, podnoszone i obrotowe,
4.

elementy wyposażenia oraz wystroje wnętrz w tym dekoracje powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, stosowanie palnych wykładzin sufitowych jest zabronione.

2. Sprawne są zainstalowane w obiekcie urządzenia przeciwpożarowe, jeżeli takie występują, np.:

1.

podręczny sprzęt gaśniczy – na każde 100 m2 powierzchni powinna przypadać co najmniej jedna gaśnica o masie środka gaśniczego 2 kg,
2.

hydranty i zawory hydrantowe,
3.

oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne – wymagane dla liczby osób większej niż 300,
4.

urządzenia do usuwania dymów i gazów pożarowych,
5.

instalacje sygnalizacyjno-alarmowe,
6.

stałe i półstałe instalacje gaśnicze,

3. Zapewniono dostęp do :

1.

miejsc uruchamiania urządzeń przeciwpożarowych i gaśniczych,
2.

przeciwpożarowych wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz głównych zaworów gazu,
3.

wyjść ewakuacyjnych,
4.

podręcznego sprzętu gaśniczego.

4. Nie pogorszono warunków ewakuacji poprzez :

1.

składowanie materiałów palnych i ustawianie jakichkolwiek przedmiotów na drogach ewakuacyjnych,
2.

zamknięcie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie,
3.

stosowanie palnych boazeri na ścianach i sufitach oraz łatwo zapalnych wykładzin podłogowych,

5. Oznakowano zgodnie z Polskimi Normami :

1.

drogi, wyjścia i kierunki ewakuacji,
2.

miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych,
3.

lokalizację przeciwpożarowych lub głównych wyłączników prądu i gazu,
4.

miejsca ustawienia podręcznego sprzętu gaśniczego,

6. Umieszczono w miejscach widocznych wykazy telefonów alarmowych oraz instrukcje postępowania na wypadek pożaru.

7. Pracownicy obsługi obiektów, organizatorzy imprez i służby ochroniarskie znają zasady postępowania na wypadek powstania pożaru a w szczególności :

1.

zasady organizacji i prowadzenia ewakuacji,
2.

sposób alarmowania PSP oraz służb ratowniczych działających w obiekcie,
3.

zasady użycia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz uruchomienia urządzeń przeciwpożarowych znajdujących się w obiekcie.

8. Zapewniono drogi pożarowe i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych.

9. Zapewniono właściwy dobór i wykonanie ogrzewania ( okresowa kontrola przewodów kominowych prowadzona nie rzadziej niż raz na rok ) i instalacji elektroenergetycznych ( potwierdzonych wynikami badań rezystancji izolacji przewodów roboczych instalacji nie rzadziej niż raz na pięć lat ).

10. Opracowano dla obiektu „ Instrukcję bezpieczeństwa”, w której znajdują się m.in. wyżej wymienione informacje.

Opracował: kpt mgr Jacek Pudło