13 czerwca 2024

Zamość: Konferencja prasowa z udziałem posła Sławomira Zawiślaka oraz Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka

W dniu 2 października 2017 r. w biurze poselskim Posła Sławomira Zawiślaka w Zamościu odbyła się konferencja prasowa z udziałem Posła S. Zawiślaka oraz Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.

Reklamy

 

Podczas konferencji ww. przedstawili ważne dla społeczności lokalnej aktualne tematy dotyczące poparcia dla przebudowy oraz poszerzenia działalności Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu a także najnowsze, dobre informacje dotyczące rozbudowy infrastruktury kolejowej na Zamojszczyźnie oraz podjętej decyzji o uruchomieniu przez PKP IC dalekobieżnego połączenia kolejowego do Hrubieszowa.

Bardzo dobry, pozytywnie oceniony przez Wojewodę projekt przebudowy oraz poszerzenia działającego Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu według ww. jest bardzo oczekiwany przez pacjentów, którzy wymagają udzielenia niezwłocznej pomocy medycznej w związku z udarem mózgu. Mając na uwadze powyższe, Wojewoda Lubelski i Poseł S. Zawiślak zaangażowali się w na rzecz wsparcia realizacji ww. projektu. Wojewoda wspierany przez posła S. Zawiślaka wielokrotnie podejmował działania mające na celu dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa. Jednak to organ prowadzący szpital w Zamościu, którym jest Marszałek Województwa Lubelskiego (koalicja PSL- PO), był zobowiązany wystosować stosowny wniosek o przyznanie rządowego dofinansowania. Uczestnicy konferencji poinformowali, że źle przygotowany przez organ prowadzący szpital wniosek (opinia Wojewody w piśmie do Marszałka z dnia 05.09.2017 r. – w załączeniu)  wpłynął do wojewody lubelskiego 30 sierpnia br., tj. biorąc pod uwagę tryb jego rozpatrywania na kilka godzin przed upływem terminu składania tego dokumentu  w Ministerstwie Rozwoju. O pozorowanych – ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego – ruchach w tej sprawie świadczy ponadto fakt, że pomimo posiadanej wiedzy o możliwości rządowego dofinansowania tej inwestycji w kwocie 50 % kosztów w złożonym wniosku wnoszono o przyznanie 80% dofinansowania. Taka konstrukcja wniosku dodatkowo uniemożliwiała jego przyjęcie i pozytywne rozpatrzenie.

Reklamy

W odpowiedzi na ww. sytuację wojewoda w dniu 5 września wystosował doMarszałka ww. pismo, w którym wykazał braki formalne złożonego wniosku. Obaj uczestnicy konferencji ocenili podjęte przez samorząd województwa działania pozornymi, dzieląc się wrażeniem, że podmiotowi odpowiedzialnemu za szpital zabrakło rzeczywistej determinacji w celu uzyskania dofinansowania. Ta postawa doprowadziła do utraty możliwości dofinansowania tego projektu z rezerwy celowej budżetu Państwa w bieżącym roku – skany dokumentów szczegółowo przedstawiających tę sprawę, w tym ostateczne stanowisko Wojewody.

Ww. podkreślili także, że pomimo, że ich aktywne pisemne wsparcie ww. projektu, organizowane z myślą pozytywnego zrealizowania inwestycji spotkania m.in. z udziałem Ministra Zdrowia, Ordynator Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym – Pani dr n. med. Ewą Wierzchowską-Cioch zostały zniweczone niezrozumiałą postawą samorządu województwa lubelskiego dalej będą popierać ten projekt. W związku z tym liczą, że Marszałek Województwa przygotuje na przyszły rok budżetowy dobry wniosek, zabezpieczając jednocześnie dla tej inwestycji wsparcie finansowe ze strony samorządu.

Reklamy

Poseł S. Zawiślak jako reprezentant Wojewody w Radzie Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II stwierdził, że rząd Prawa i Sprawiedliwości biorąc odpowiedzialność za służbę zdrowia w naszym kraju jednocześnie oczekuje uczciwego popierania dobrych projektów przez właścicieli jednostek organizacyjnych działających w systemie świadczenia usług zdrowotnych, w tym także sejmików województw.  Oświadczył jednocześnie, że dzięki zaangażowaniu, jego dobrej współpracy z Wojewodą P. Czarnkiem ww. Szpital w Zamościu uzyskał już ich poparcie na rzecz realizacji kilku innych, przygotowanych przez ten szpital  projektów inwestycyjnych. Dlatego będą dalej zabiegali o to, aby omówiona podczas konferencji inicjatywa w końcu została zrealizowana.

W dalszej części konferencji Poseł S. Zawiślak – nawiązując także do swojej stałej pracy na rzecz realizacji inwestycji infrastrukturalnych na terenie województwa w tym Zamojszczyzny poinformował, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółki PKP Intercity po ostatecznych uzgodnieniach z Ministerstwem z dniem 10 grudnia br. przywróci wyczekiwane od wielu lat dalekobieżne połączenie kolejowe z Hrubieszowem – rozkład jazdy w załączeniu.

Dodatkowo stwierdził, że po jego interwencji w PKP PLK Lubelski Zakład tej kolejowej spółki, ze środków własnych zainwestuje  6, 5 miliona złotych na poprawienie stanu infrastruktury kolejowej na odcinku Zamość – Hrubieszów. Inwestycja ta polepszy bezpieczeństwo ruchu i przyspieszy przejazd na tej trasie. Jak zauważył jest to jedna z 8 realizowanych na terenie województwa inwestycji kolejowych.

Następnie Poseł nawiązując do wizyty w  Zamościu (na jego zaproszenie oraz Wojewody Lubelskiego) Prezesa Zarządu PKP Intercity Polskie Linie Kolejowe S. A. Ireneusza Merchela, przypomniał, że właśnie dnia 19 grudnia ub. roku ww. na wniosek jego i Wojewody Prezes PKP PLK podjął zobowiązanie, że spółka ogłosi przetarg na opracowanie studium wykonalności na realizację inwestycji w postacimodernizacji linii kolejowej nr 69 na odcinku Rejowiec-Zawada oraz linii kolejowej nr 72 na odcinku od stacji kolejowej Zawada do Zamościa z odbudową łącznicy łączącej linie nr 69 i 72 wraz z ich elektryfikacją.

Podczas konferencji Poseł poinformował, że ww. przetarg został rozstrzygnięty, a umowa z wyłonioną podczas przetargu firma zostanie podpisana w październiku br. Fakt podjęcia tego tematu przez zależną od rządu PiS spółkę otwiera wielką szansę na zrealizowanie tej inwestycji w tym elektryfikacji linii kolejowej do Zamościa pod warunkiem, że Marszałek Województwa Lubelskiego przeniesie ten projekt, wpisany w Regionalny Program Operacyjny województwa Lubelskiego z listy rezerwowej na listę podstawową. W imieniu swoim i Wojewody Lubelskiego, wspierającego go w tej pracy zaapelował do Marszałka o podjęcie tej decyzji a po konferencji wystosował do ww. stosowne pismo.

Poseł przekazał także opinii publicznej informację o zakończeniu budowy łącznicy w Rejowcu, której uroczyste uruchomienie nastąpi w tym tygodniu. Przypomniał, że po podjęciu stosownych decyzji związanych z rozkładem jazdy wykorzystanie tej łącznicy w ruchu pasażerskim skróci przejazd na trasie Lublin- Zamość o 20 minut. W tym miejscu podkreślając  zaangażowanie spółki PKP PLK nawiązał do konieczności realizacji planów budowy łącznicy w Zawadzie, która w  podobnym czasie skróci przejazd pociągów do Zamościa.

Poseł powołując się na gotowość do podjęcia współpracy zaapelował do Marszałka o zwiększenie kwoty środków finansowych na realizację tej zapisanej w Kontrakcie Terytorialnym ( RPO ) inwestycji. Zgodził się z opinią kolejarzy, że przeznaczenie na ten cel 50 mln zł ze środków będących w dyspozycji władz samorządowych województwa nie jest kwotą wystarczającą dla zrealizowania budowy łącznica w Zawadzie i jednoczesne uniemożliwia wykonanie niezbędnego remontu linii kolejowej z Rejowca do Zawady.

Poseł podkreślił, że ma nadzieję, iż Marszałek zmieni swoje aktualne stanowisko  o braku możliwości finansowania projektu linii 69, 72 oraz budowy łącznicy w Zawadzie. Zostało one podkreślone poprzez propozycję finansowania ww. zadań jedynie do wysokości 50 mln PLN co nie pokrywa nawet wstępnych szacunków odbudowy łącznicy. W ww. sprawach inwestycji kolejowych zapisanych w RPO WL trzeba bardziej zdecydowanych działań dlatego że UMWL jak dotychczas stoi na stałym niezmiennym stanowisku braku finansowania w ramach RPO WL tych projektów i nie podejmuje decyzji przeniesienia ich do projektów podstawowych Kontraktu Terytorialnego.

Na zakończenie konferencji Poseł zadał tez władzom samorządowym województwa pytanie czy w obliczu realizacji ww. inwestycji kolejowych i faktu uruchomienia przez PKP IC dalekobieżnego połączenia z Hrubieszowem Marszałek województwa zwiększy ilość połączeń szynobusowych – wykonywanych przez zależna od samorządu wojewódzkiego spółkę Przewozy Regionalne z Zamościem. Czy Marszałek rozważa uruchomienie połączenia szynobusowego z Hrubieszowem np. z ustaloną z samorządem województwa podkarpackiego trasą Hrubieszów- Zamość- Biłgoraj – Rzeszów (w załączeniu pełna dokumentacja pisemnych interwencji w sprawach kolejowych).

 

źródło: Biuro Poselskie Posła S. Zawiślaka