14 czerwca 2024

Zaproszenie na VIII sesję Rady Powiatu

W dniu 14.06.2007 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie odbędzie się VIII sesja Rady powiatu.

Reklamy

br />Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wręczenie pucharów i dyplomów dla szkół za udział w IX Biegu Herbowym.
5. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu z dnia 26 kwietnia 2007 r.
6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu oraz informacja
o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2006 Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poręczenia kredytu dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Hrubieszowskiego za lata 2004 – 2006.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
11. Przyjęcie raportu z wykonania Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Hrubieszowskiego za lata 2004 -2006.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
12. Przyjęcie oceny Zarządu Powiatu realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków unijnych oraz informacji o zadaniach planowanych do realizacji. – wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
13. Przyjęcie kierunków działania Zarządu Powiatu w zakresie promocji powiatu.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
14. Rozpatrzenie informacji o dotychczasowej współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2006.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
15. Zatwierdzenie Programu współpracy Powiatu Hrubieszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
16. Wprowadzenie zmian w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów w roku szkolnym
2006 – 2007.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia zadania w zakresie kontynuacji realizacji projektu stypendialnego dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Horodelskiej w Horodle w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – Priorytet II, Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
18. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
19. Rozpatrzenie propozycji zmian w budżecie powiatu na 2007 r.- wystąpienie Starosty,- dyskusja,- podjęcie uchwały.
20. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
21. Wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zakończenie obrad.

Reklamy