25 maja 2024

Piotr Kitliński zaprasza do Lublina na…

W niedzielę 6.04.2014 r. od godz. 12.00 na Ścieżkach Biegowych w lubelskim wąwozie Rury rozpocznie się bieg pod hasłem „Chęć na Pięć”, czyli na dystansie 5 km, którego głównym inicjatorem i organizatorem jest hrubieszowianin, historyk z wykształcenia, biegacz od urodzenia, a i trener od lat Piotr Paweł Kitliński, obecnie mieszkaniec Lublina, zapewne byłoby Mu miło, gdyby uczestniczyły w nim osoby z Hrubieszowa i jego powiatu, więc zaprasza, tym bardziej, że dystans jest w sam raz dla początkujących amatorów i bardziej zaangażowanych!


REGULAMIM – III BIEG PRZEZ WĄWÓZ

Chęć na Pięć” – bieg na dystansie 5 km

Lublin, 6 kwietnia 2014 r.


I. ORGANIZATORZY

1.      Organizatorem biegu „Chęć na pięć” jest Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe z siedzibą w Lublinie przy ul. Początkowej 7, 20-805 Lublin.

2.      Współorganizatorem biegu „Chęć na pięć” jest Fundacja Rozwoju Sportu w Lublinie, z siedzibą w Lublinie przy ul. Montażowej 16, 20 –214 Lublin.


II. CEL I ZAŁOŻENIA IMREZY:

1.      Promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i środowiskowych.

2.      Popularyzacja biegania jako najprostszych form rekreacji fizycznej.

3.      Promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie – poprzez sport – aktywnej postawy obywatelskiej.

4.      Propagowanie zdrowego trybu życia.

5.      Promocja miasta Lublin.


III. TERMIN I MIEJSCE

1.      Bieg odbędzie się 6 kwietnia 2014 roku (niedziela) o godzinie 12.00.

2.      Start i meta biegu znajdują się w Lublinie w Wąwozie Rury (między dzielnicami Czuby i LSM) od strony ulicy Nadbystrzyckiej.

3.      Dystans biegu to 5000 m.

4.      Trasa biegu jest o nawierzchni asfaltowo-ziemnej .

5.      Szczegółowa trasa biegu zostanie opublikowana na stronie internetowej

www.bieganie.lublin.pl w zakładce „Chęć na Pięć” po zakończeniu procesu uzgadniania jej przebiegu z odpowiednimi służbami.

6.      Limit czasu na pokonanie dystansu wynosi 45 min.


IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1.      W biegu mogą startować osoby zrzeszone w grupy i niezrzeszone.

2.      Uczestnicy rywalizują z uwzględnieniem podziału na kobiety i mężczyzn.

3.      Wymagane są aktualne badania lekarskie. Zawodnicy nieposiadający aktualnych badań startują na własną odpowiedzialność – wymagane jest wypełnienie oświadczenia o stanie zdrowia 
i odpowiedzialności.

4.      W biegu może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu rozgrywania imprezy ukończyła 14 lat.

5.      Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w biegu wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Warunkiem dopuszczenia zawodnika niepełnoletniego do startu jest obecność rodzica lub opiekuna w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów oraz podpisanie Oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu lub okazanie oryginału ważnego zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do pokonania dystansu 5 kilometrów. Rodzic lub opiekun zawodnika powinien zgłosić się z dowodem osobistym, gdyż konieczna będzie weryfikacja jego numeru PESEL.

6.      Każdy zawodnik startujący w biegu musi zostać zweryfikowany w Biurze Zawodów. Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

7.      Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie Oświadczenia
o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w Biurze Zawodów albo przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu oraz stosowanie się do wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

8.      Organizator dopuszcza możliwość odbioru pakietu startowego uczestnika przez osobę trzecią. Warunkiem odbioru jest przedstawienie:

–        pisemnego upoważnienia dla wskazanej osoby,

–        kserokopii pierwszej strony dowodu osobistego uczestnika biegu

–        własnoręcznie podpisanego przez uczestnika Oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu (wzór takiego oświadczenia można pobrać ze strony www.bieganie.lublin.pl).

Upoważnienie winno zawierać:

–        dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej,

–        zgodę na podpisanie przez upoważnioną osobę oświadczenia o zapoznaniu się 
z Regulaminem biegu

–        zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z przeprowadzeniem zawodów.


V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1.      Obsługę w zakresie zapisów i pomiaru czasu prowadzi firma inesSport: 

www.zapisy.inessport.pl

2.      Zgłoszenia on-line (e-zgłoszenia) będą przyjmowane do dnia 1 kwietnia 2014 r. (wtorek) do godziny 24:00 lub do wyczerpania limitu miejsc. Po tym terminie zgłoszenie będzie możliwe jedynie w Biurze Zawodów w dniach 4-5 kwietnia 2014 r. od godziny 10:00 w piątek i od godziny 10:00 w sobotę. W dniu 6 kwietnia 2014 możliwy jest jedynie odbiór opłaconych pakietów startowych.

3.      Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego
(w formie e-zgłoszenia lub wypełnionego ręcznie w Biurze Zawodów) i podpisanego Oświadczenia oraz uiszczenie opłaty startowej (z wyjątkiem osób zwolnionych z opłaty startowej). Wypełnione zgłoszenie przez Internet niezakończone przelewem nie gwarantuje uczestnictwa w zawodach
w razie wyczerpania się limitu miejsc.

4.      Limit uczestników biegu wynosi 700 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń.

5.      W zależności od terminu wpłaty, opłata startowa za udział w biegu wynosi:

I termin: do 1.04.2014 r. (wtorek) – 10 złotych ( z tym, że liczy się data wpłynięcia środków na konto Odbiorcy);

II termin: od 4.04.2014 r. godz. 10:00 do 19:00, 5.04.2014 r. (sobota) – 20 złotych

(w tym terminie opłaty będą przyjmowane jedynie gotówką w Biurze Zawodów);

Opłatę należy uiścić w trakcie wypełniania e-zgłoszenia w serwisie www.zapisy.inessport.pl w trybie on-line z wykorzystaniem linku zawartego w e-mailu potwierdzającym wypełnienie e-zgłoszenia lub przelewem na konto:

30 1140 2004 0000 3502 6232 9579 

inesSport Agnieszka Wolska – Sobecka,  Jutrzenki 9 m. 7, 93 – 377 Łódź

z dopiskiem „chęć na pięć – imię i nazwisko”.

(!!!) Osoby korzystające z przekazu pocztowego winny uwzględnić fakt, że przekaz taki może zostać zaksięgowany na koncie odbiorcy po kilku dniach od przekazania pieniędzy na poczcie. Warto zabrać ze sobą do Biura Zawodów dowód nadania.

6.      Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania e-zgłoszenia jedną z wybranych dróg elektronicznych (nie później niż do 1 kwietnia 2014 r. (wtorek) do godz. 24:00) lub gotówką w Biurze Zawodów (do 5 kwietnia 2014 r. do godz. 19:00). 

7.      w przypadku wniesienia opłaty startowej w niepełnej wysokości (np. w przypadku przekroczenia terminu wpłaty określonego powyżej) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty, jaką powinien był wnieść zgodnie z terminem, w jakim dokonywał swojej wpłaty.

8.      Nieodebranie pakietu startowego do godziny 11.00 w dniu zawodów równoznaczne jest
z rezygnacją z biegu. Organizatorzy w takim przypadku będą mieli prawo przekazać go innej chętnej osobie w sytuacji, gdy wcześniej wyczerpany zostanie limit uczestników.

9.      Dowodem dotarcia opłaty startowej jest pojawienie się numeru startowego przy nazwisku zawodnika na liście startowej, a w przypadku osób opłacających udział w Biurze Zawodów – wydanie pakietu startowego. W przypadku skorzystania z przelewów bankowych na konto Odbiorcy, proces ten może potrwać nawet 3-4 dni robocze. Dla przekazów pocztowych okres może wydłużyć się o kolejne 2– 3 dni.

10.  Osoby, które wniosą opłatę startową przez Internet w dniu 4 kwietnia 2014 roku winny posiadać przy sobie potwierdzenie wniesienia opłaty do okazania podczas weryfikacji w Biurze Zawodów.

11.  Zawodniczki i zawodnicy, którzy w dniu 6 kwietnia 2014 r. będą mieli ukończone 60 lat są zwolnieni z opłaty startowej. Tylko w wyjątkowych wypadkach możliwe jest zwolnienie innych osób z opłaty startowej przez Organizatorów.

12.  Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą okazać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku, a gdy ich to dotyczy – także dokument potwierdzający zwolnienie z opłaty startowej.

13.  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia wniesionej opłaty na innego uczestnika. Opłata niewykorzystana z uwagi na nieobecność na zawodach nie przechodzi na następny bieg.

14. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego otrzymuje:

–        numer startowy wraz z czterema agrafkami;

–        wodę na trasie i napój izotoniczny na mecie biegu;

–        medal na mecie;

–        worek foliowy do depozytu.

14. Biuro Zawodów będzie się mieścić w sklepie Perfect Runner w Lublinie przy ul. Wigilijnej 4/49 (około 300 metrów od Wąwozu LSM) i będzie czynne w następujących dniach i godzinach:

–        4 kwietnia 2014 r. (piątek) w godzinach 10:00 – 19:00;

–        5 kwietnia 2014 r. (sobota) w godzinach 10:00 – 19:00;

–        6 kwietnia 2014 r. (niedziela) w godzinach 09:00–11:00 (tylko weryfikacja zawodników 
i wydawanie pakietów startowych).

15. Uwaga! W dniu 6 kwietnia (niedziela) w Biurze Zawodów będzie możliwy tylko odbiór zarezerwowanych i opłaconych pakietów do godziny 11.00.


VI. Pomiar czasu:

·         Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.

·         Brak chipa przy bucie jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

·         Każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie.

·         Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto, w wynikach podany zostanie również czas netto.

·         Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem


VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.      Reklamacje dotyczące spraw związanych z biegiem na 5 km należy składać na piśmie wraz
z uzasadnieniem do Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe, 20-805 Lublin, ul. Początkowa 7,
z dopiskiem „Chęć na pięć – Reklamacja”, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty przeprowadzenia biegu – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2.      Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego wyżej nie będą rozpatrywane.

3.      Reklamacje dotyczące biegu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od dnia ich otrzymania.

4.      Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących biegu będzie ostateczna.


VIII. NAGRODY

1.      W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznawane są nagrody rzeczowe.

2.      Nagradzane jest także 1 miejsce w kategoriach wiekowych w Biegu głównym mężczyzn i kobiet: 14-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+.

3.      Nagrody nie dublują się.

4.      Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg otrzymają na mecie pamiątkowe medale.

5.      W przypadku nieodebrania nagrody w trakcie dekoracji przez jej zdobywcę, pozostaje ona do jego dyspozycji przez okres 30 dni kalendarzowych od dnia zawodów. Niezgłoszenie się po nią w tym terminie skutkuje przekazaniem jej do puli nagród na następny bieg. Za zgłoszenie chęci odebrania nagrody przez jej zdobywcę uznaje się zgłoszenie chęci odbioru nagrody drogą mailową (bieganie.lublin@gmail.com). Nagroda będzie do odebrania w ustalonych godzinach 
i miejscu.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

2.      Każdy startujący w biegu głównym musi posiadać numer startowy.

3.      Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

4.      Wszyscy uczestnicy biegu są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora.

5.      Decyzje obsługi medycznej, co do możliwości kontynuacji biegu przez zawodnika są ostateczne 
i nieodwołalne.

6.      Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie, zgodnie z kodeksem cywilnym.

7.      Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

8.      Organizator zastrzega sobie prawo zmiany trasy biegu w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od niego przeprowadzenie zawodów na zaproponowanej trasie nie będzie możliwe. O fakcie takim poinformuje wszystkich uczestników drogą mailową, wykorzystując adresy podane przez uczestników w formularzu zgłoszeniowym.

9.      Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

11.  Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod groźbą wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik naruszył powyższa zakaz, Organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

12.  Przez przekazanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z Ustawą
o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie, kierując korespondencję na adres Organizatora.

13.  Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z Ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

14.  Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu na wysokości klatki piersiowej pod rygorem dyskwalifikacji.

15.  Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

16.  Za rzeczy zaginione podczas imprezy Organizator nie odpowiada.

17.  Koszty organizacyjne ponosi Organizator.

18.  Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej imprezy 

www.inessport.plwww.bieganie.lublin.pl oraz przekazane do informacji mediów.

19.  Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.


Wszelkie informacje i zapisy (elektroniczne) na:

http://bieganie.lublin.pl/2014/03/bieg-chec-na-piec/


Piotr Kitliński w Telewizji Lublin Wideo

http://www.tvp.pl/lublin/informacyjne/poranek-z-panorama/wideo/14-marca-2014/14383466Opracował – mak

Na zdjęciu – Piotr Kitliński (w czapeczce) przy tablicy informującej o zajęciach biegowych i właśnie w jej okolicy odbędzie się bieg na 5km.