18 czerwca 2024

Przed nami kolejna edycja biegu Tropem Wilczym – Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Jak w wielu miastach w kraju, odbędzie się i w Hrubieszowie Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem Wilczym. Dystans biegu wynosił 1963 m, nawiązując do daty śmierci ostatniego z Wyklętych. Jak co roku uczestnicy będą mieli do pokonania trasę prowadzącą z Rynku Miejskiego do HOSiR-u.

Reklamy

Poczatek biegu w niedzielę 5 marca 2023 r. o godz. 12.00.

Zapisy dostępne na stronie: https://frslublin.pl/pl/app/races/sign_up_form/174

Reklamy

­

W ubiegłym roku…

Reklamy

Biegiem i marszem uczcili pamięć obrońców Ojczyzny!

W dniu 25 września w Hrubieszowie odbył się przełożony z marca Bieg Tropem Wilczym Żołnierzy Wyklętych.

Najszybciej metę przekroczył ksiądz z Parafii pw. Ducha Świętego w Hrubieszowie Tomasz Szady, wyprzedzają Filipa Cierecha i Kacpra Misiaszka (obaj z Hrubieszowa).

Najszybszą wśród pań okazała się zawodniczka Unii Hrubieszów Sandra Bęsiuk, 2. Katarzyna Brzozowska, 3. Zuzanna Kuczyńska (obie Hrubieszów).

W rywalizacji Nordic Walking wśród kobiet wygrała Anna Borzęcka, a u mężczyzn Józef Czerniak (oboje Hrubieszów). W sumie w biegu uczestniczyło 91 osób.

­

REGULAMIN TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

1. Cel zawodów:

– Oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP.

– Popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych.

– Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Organizator:

– Organizator i koordynator ogólnopolski: Fundacja Wolność i Demokracja

– Organizator/Partner lokalny: Hrubieszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

3. Patronat Honorowy

– Burmistrz Miasta Hrubieszowa

4. Termin i miejsce zawodów:

– 5 marca 2023 roku

– Start biegu o godzinie 12:00 – Deptak Miejski w Hrubieszowie przy ul Rynek.

– Dystans biegu i Nordic Walking wynosi 1963 metry.

– Trasa przebiegać będzie ulicami: Rynek – Plac Wolności – Partyzantów – Żeromskiego – Wesoła – alejki HOSiR.

– Meta biegu w hali Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

– Limit czasu biegu oraz Nordic Walking wynosi 40 minut. Zawodnicy, którzy uzyskają czas biegu powyżej limitu nie będą klasyfikowani.

– Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu i Nordic Walking zobowiązani są do opuszczenia trasy. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz wszelkich przepisów prawa, obowiązujących na terenie kraju.

5. Kategorie:

– Kobiety OPEN

– Mężczyźni OPEN

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian kategorii po zamknięciu listy zgłoszeń.

6. Program szczegółowy:

• godzina 9:30 – otwarcie Biura Zawodów – Deptak Miejski

• godzina 11:50 – zamknięcie biura zawodów

• godzina 11:50 – powitanie zawodników na linii startu przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa

• godzina 12:00 – start biegu

• godzina 12:45 – wręczenie nagród zwycięzcom biegu – hala HOSiR

7. Warunki uczestnictwa:

– Prawo do samodzielnego startu mają osoby, które najpóźniej do dnia 4 marca 2023 roku ukończyły 15 rok życia. Warunkiem uczestnictwa jest rejestracja na stronie internetowej frslublin.pl lub w przypadku
niewyczerpania się limitu przy zapisie internetowych w Biurze Zawodów w dniu biegu,

– Osoby poniżej 15 roku mogą zgłosić się i uczestniczyć biegu wyłącznie po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego w dniu biegu w Biurze Zawodów. Osoby poniżej 10 roku życia mogą wystartować w biegu tylko w towarzystwie rodzica/opiekuna prawnego.

– Wszyscy zawodnicy startujący w biegu zobowiązani są poddać się weryfikacji w biurze zawodów w sobotę 4 marca lub w dniu startu w godz. od 9:30 do 11:50. Podczas weryfikacji zawodnicy pełnolet-ni muszą posiadać dowód tożsamości, a niepełnoletni legitymację szkolną. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własno-ręcznie (w przypadku osób pełnoletnich) lub podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych.

– Decyzje służb medycznych dotyczące dopuszczenia do biegu i jego kontynuowania są ostateczne i nieodwołalne.

– Każdy uczestnik biegu musi bezwzględnie podporządkować się poleceniom organizatorów i służb porządkowych.

– Wszystkich uczestników biegu obowiązują przepisy ruchu drogowego.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika nie przestrzegającego regulaminu biegu.

– Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony mogą zostać zdyskwalifikowani przez organizatora.

– Wszyscy uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania zawo-dów.

– Zabrania się startowania zawodnikom pod wpływem niedozwolonych środków odurzających oraz alkoholu.

– Organizator ubezpiecza uczestników biegu.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zawodów zgubione, uszkodzone lub zniszczone.

– Każdy zawodnik przed przystąpieniem do zawodów ma obowiązek zapoznać się z regulaminem bie-gu, oraz jest zobowiązany do jego przestrzegania.

8. Zgłoszenia:

1. Zgłoszenia przyjmowane poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.frslublin.pl do dnia 03.03.2022 r. do godz. 23:59

2. Osoby, które zarejestrują się i opłacą wpisowe na bieg otrzyma pakiet startowy: pamiątkowy medal oraz koszulkę. Odbiór pakietów w sobotę oraz w Biurze Zawodów w dniu startu do godz. 11:50.

3. W przypadku Niewyczerpania limitu miejsc przy zapisach internetowych, będzie można zapisać się i opłacić pakiet w dniu biegu.
4. Ustala się limit uczestników w biegu na 130 osób.

9. Sposób przeprowadzenia zawodów :

– Uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom Organizatora oraz służb stosowania się do zasad ruchu drogowego oraz do obowiązujących przepisów sanitarnych.

– Bieg odbywa się prawą stroną ulicy bez przekraczania środkowej części jezdni.

– Rywalizacja odbywać się będzie na podstawie listy startowej; każdy z zawodników przed przystąpieniem do rywalizacji zobowiązany jest do zgłoszenia się do biura zawodów.

– Trasa biegu będzie zabezpieczona przez zmotoryzowane patrole policji, oraz strażników miejskich do których obowiązków należeć będzie pilotaż biegu oraz zamknięcie ruchu kołowego na wyznaczonych skrzyżowaniach oraz kierowanie ręczne ruchem. Nad bezpieczeństwem będą też czuwać oznakowane służby porządkowe organizatora.

10. Nagrody:

– w biegu kategorii OPEN kobiet i mężczyzn za miejsca 1-3 – puchary oraz dyplomy,

– w Nordic Walking puchary dla zwycięzców w kategorii kobiet i mężczyzn,

– organizator zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowych nagród.

11. Zasady finansowania:

– wpisowe na bieg wynosi oraz Nordic Walking 15,00 zł przy zapisach internetowych oraz 25,00 zł w dniu biegu w Biurze Zawodów, w przypadku niewyczerpania limitu zapisów internetowych.

– W przypadku odwołania biegu z powodu obostrzeń wprowadzonych przez rząd RP zawodnikom przysługuje pełny zwrot wpisowego.

12. Postanowienia końcowe

– Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.

– Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

– Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora.


Wyszukał i opracował – mak, grafika: organizator biegu


Zobacz też:

Sukcesy hrubieszowskich brydżystów [ZDJĘCIA]

Sukcesy hrubieszowskich brydżystów [ZDJĘCIA]


Zerknij na Instagram →