Stan oświaty w Werbkowicach

W chwili obecnej gminna sieć szkół gminy Werbkowice obejmuje 9 szkół podstawowych i dwa gimnazja, których organem prowadzącym jest samorząd.

Reklamy

Gmina Werbkowice, jak wiele gmin w Polsce, staje przed trudnym zadaniem dofinansowania oświaty na swoim terenie. Wiadomym jest, że część środków otrzymujemy w formie subwencji z budżetu państwa, pozostałe środki przeznaczamy z własnego budżetu. Przepisy określające zasady finansowania oświaty zmierzają do określenia liczby uczniów jako podstawowego elementu podziału subwencji. Nie uwzględniają w ten sposób indywidualnych uwarunkowań gmin wiejskich. Dotychczas występujące zasady zwiększenia subwencji dla obszarów wiejskich, nie rekompensują wysokich kosztów wynikających z niższej średniej liczby uczniów w oddziale, konieczności wypłaty dodatkowych elementów wynagrodzenia dla nauczycieli (dodatek wiejski i mieszkaniowy) oraz dowożenia i związanej z tym opieki świetlicowej. Ze względu na rozdrobnienie placówek wiejskich, uczniowie są praktycznie pozbawieni możliwości korzystania z oferty porównywalnej ze szkołami miejskimi. W chwili obecnej nieracjonalna sieć szkolna prowadzić może często do stosowania rozwiązań obniżających jakość realizacji procesu dydaktycznego w postaci nauczania w klasach łączonych. Przepisy prawne pozwalają na dużą dowolność w tym zakresie. W założeniu, takie rozwiązania dotyczyć powinny sytuacji wyjątkowych.

Gmina obciążone jest również głównymi kosztami remontów i inwestycji oświatowych. W tym zakresie niezbędna jest dalsza pomoc ze strony podmiotów zewnętrznych. Uważam jednak, że możliwość uzyskania dofinansowania powinna wynikać z przeprowadzonych wieloletnich analiz demograficznych i opracowania „strategii oświatowej” w gminie. Pozwoli to na wyeliminowanie inwestycji nieuzasadnionych.

Uważam również, że dzięki podejmowanym działaniom w przyszłości uda nam się osiągnąć takie standardy edukacyjne, gdzie nasze dzieci będą miały zapewnioną we wszystkich palcówkach na terenie gminy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, opiekę psychologiczno-pedagogiczną, pomoce dydaktyczne, dożywianie.

więcej >>