50 – lecie podpisania Traktatu Rzymskiego

Dnia 25 marca 2007 r. wypada uroczystość 50 – lecia podpisania Traktatów Rzymskich. W całej Zjednoczonej Europie odbywają się z tej okazji obchody.

Reklamy

Organizowane są m.in. konferencje, debaty, spotkania, koncerty. Dlatego tym bardziej warto zapoznać się z historią powstania Traktatu Rzymskiego, jego najważniejszymi ustaleniami i celami.

Traktat Rzymski jest fundamentalnym aktem stanowiącym podstawę prawną istnienia i funkcjonowania Wspólnoty Europejskiej oraz, pośrednio, także Unii Europejskiej. Co więcej jest wielostronną umową międzynarodową zawartą między państwami członkowskimi oraz źródłem wspólnotowego prawa pierwotnego. Traktat Rzymski został podpisany 25 marca 1957 r. przez następujące państwa: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN i Włochy. Dokument wszedł w życie 1 stycznia 1958 r. i ustanowił Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG).

Najważniejszymi celami Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej było stworzenie wspólnego rynku i stopniowe zbliżenie polityki gospodarczej krajów członkowskich, stały i zrównoważony wzrost gospodarczy, zwiększenie stabilności gospodarczo-walutowej oraz przyspieszony wzrost stopy życiowej. Szczegółowe projekty obejmowały: zniesienie opłat celnych i ograniczeń ilościowych w handlu wzajemnym, ustanowienie wspólnej taryfy celnej i wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich, zniesienie barier w przepływie osób, usług i kapitału między krajami członkowskimi, ustanowienie Wspólnej Polityki Rolnej, wprowadzenie wspólnej polityki transportowej, ochronę wolnej konkurencji, zbliżenie ustawodawstwa krajów członkowskich w stopniu umożliwiającym właściwe funkcjonowanie wspólnego rynku, utworzenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Dnia 1 lipca 1968 roku w ramach EWG utworzono unię celną (zniesiono cła we wzajemnym handlu i ustanowiono wspólną taryfę wobec państw trzecich).

Wraz z traktatem o EWG w Rzymie został zawarty – przez te same państwa – traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej Euratomem. Wszedł on w życie 1 stycznia 1958 roku. Głównym zadaniem była poprawa warunków życia ludzi poprzez umiejętne zastosowanie energii jądrowej. Oba Traktaty znane są pod wspólną nazwą Traktaty Rzymskie.

Zbigniew Zaleski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
21 marca 2007