25 czerwca 2024

Akcja Animator SZS – 2010

Hrubieszów Szansa dla nauczycieli wf i instruktorów. Założenia i wskazówki oraz wnioski znajdują się na stronie LW SZS – link AKCJA ANIMATOR. Właściwie wypełnione wnioski należy przesyłać do Zarządów Powiatowych SZS (w Hrubieszowie: Mirosław Kamień lub Zbigniew Krawczuk) do dnia 31 stycznia 2010.

Reklamy

***

Reklamy

PROGRAM „ANIMATOR SPORTU DZIECI i MŁODZIEŻY” 2010

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU
ANIMATOR SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY

Reklamy

1. Cele i zadania programu:
– zwiększenie aktywności i efektywności działań klubów: uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych i innych stowarzyszeń kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży;
– łagodzenie ujemnych skutków czasowego odłożenia realizacji zwiększonego wymiaru obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego;
– przeciwdziałanie patologiom społecznym, pomoc środowiskom trudnym i zubożałym, szczególnie w regionach o najwyższym wskaźniku bezrobocia oraz w gminach najsłabiej usportowionych;
– wspomaganie działalności klubów – stowarzyszeń w zakresie rozwoju sportu dzieci i młodzieży poprzez wdrożenie systemu motywacyjnego dla wyróżniających się animatorów: nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów pracujących w tym obszarze;
– w roku 2010 systemem objętych zostanie ok. 7190 animatorów, dla których w ramach programu przeznaczone zostaną środki finansowe na umowy w wysokości po 300 zł (brutto) miesięcznie przez okres 8 miesięcy, realizowane w dwóch edycjach: I (marzec – czerwiec), II (wrzesień – grudzień);
– w ramach zawartej umowy zostanie zrealizowanych w poszczególnych edycjach po 80 godzin zajęć udokumentowanych odpowiednimi zapisami w Dzienniczku zajęć animatora.
– aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania działalności animatorów, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie środowiskowym, dla zakwalifikowanych do uczestnictwa w programie animatorów, równorzędnej kwoty 300 zł (brutto) miesięcznie, przez ten sam okres 2 x 4 miesiące 2010 r.

2. Organizator
Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego – koordynator i realizator zadania na podstawie umowy z Departamentem Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu. Szkolny Związek Sportowy w 16 województwach- współorganizator.

3. Uczestnicy – adresaci programu
nauczyciele wychowania fizycznego, instruktorzy, trenerzy i organizatorzy zawodów pracujący z dziećmi i młodzieżą szkolną w ramach prowadzonych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych – posiadający do tego uprawnienia (minimum instruktorskie) na podstawie obowiązujących przepisów.

4. Kryteria zgłoszeń
– zgłoszenia kandydatów (według wzoru wniosku), podpisane przez upoważnione osoby stowarzyszenia oraz przedstawiciela samorządu lokalnego należy kierować do Powiatowych Szkolnych Związków Sportowych w terminie do dnia 31 stycznia (I edycja) i do 30 lipca (II edycja);
– wnioskodawcami mogą być kluby: uczniowskie, szkolne, międzyszkolne, ludowe i stowarzyszenia kultury fizycznej z osobowością prawną, których zakres działania obejmuje rozwijanie sportu dzieci i młodzieży
– wniosek winien zawierać deklarację o zabezpieczeniu dla animatora na realizację programu z innych źródeł, na szczeblu lokalnym, minimum 300 zł miesięcznie pozostałej części wynagrodzenia (brutto);
– warunkiem przyjęcia zgłoszenia animatora jest jego wysoka aktywność społeczna, widoczne efekty organizacyjno – szkoleniowe, deklaracja o zabezpieczeniu dopłaty i nie pobieranie wynagrodzenia ze środków FRKF Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji innych programów.
– przy zatrudnieniu na umowę o pracę w Klubie pozaszkolnym – praca z nową grupą dzieci i młodzieży;

5. Sposób wyboru uczestników
– Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego powołuje Centralną Komisję Programu Animator sportu dzieci i młodzieży.
– Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy powołuje Komisję Wojewódzką w skład której powinni wchodzić przedstawiciele: SZS, Z LZS, wojewódzkiego interdyscyplinarnego stowarzyszenia kultury fizycznej, Kuratorium Oświaty oraz komórki organizacyjnej ds. kultury fizycznej samorządu wojewódzkiego;
– Komisje Wojewódzkie po analizie złożonych ofert dokonują wyboru kandydatów w terminach do: 1marca (I edycja) i 30 sierpnia (II edycja); zbiorcze listy animatorów przesyłają do Zarządu Głównego SZS;
– ewentualne odwołania od decyzji Komisji Wojewódzkich rozpatruje Komisja programu Animator sportu dzieci i młodzieży powołana przez Zarząd Główny SZS.
– pozytywne rozpatrywanie wniosków oparte będzie głównie na wyborze kandydatów zgłoszonych przez:
– stowarzyszenia kultury fizycznej działające w szkołach oraz placówkach oświatowo – wychowawczych (UKS, SKS, MKS, LUKS, Wyznaniowe KS),
– stowarzyszenia działające na rzecz szkolnej kultury fizycznej,
– inne stowarzyszenia,
a wpływ na wybór kandydatów będą miały również następujące kryteria:
– małe zaniedbane środowiska;
– różnorodność dyscyplin;
– jak największy zasięg;
– max -1-2 kandydatów z jednej sekcji /klubu/.

6. Zasady finansowania
Dofinansowaniem objętych zostanie ok. 7190 osób, w wysokości 300 zł (brutto) miesięcznie, przez okres 2 x 4 miesiące 2009 r. (podziału dokonano na podstawie danych GUS dotyczących populacji dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat w każdym z województw).

7. Sposób realizacji zadania
– z wyłonionymi – w wyniku przeprowadzonej procedury – animatorami sportu dzieci i młodzieży Zarząd Główny SZS – za pośrednictwem Wojewódzkich SZS – zawiera indywidualne umowy
– umowy zostaną zawarte w okresie marzec – czerwiec (I edycja) i wrzesień – grudzień (II edycja);
– zakres zadań animatora i sposób dokumentowania wykonanych prac w/g wskazówek podanych w Głównych założeniach… oraz w Informacji dotyczącej realizacji Programu określa umowa ..

8. Sposób kontroli i nadzoru nad realizacją zadania
– nadzór nad realizowanym zadaniem sprawuje Departament Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 roku (Dz. U. Nr 134 poz. 944 z późn. zm) w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
– Zarząd Główny SZS oraz wojewódzkie SZS dokonują kontroli i oceny realizacji nawiązanych umów oraz rozliczają i opracowują okresowe i kompleksowe sprawozdania z realizacji przyjętego zadania;
– kompleksowe sprawozdanie i ocenę realizacji programu ZG SZS przedkłada do Departamentu Sportu Powszechnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

***

Uwaga !

W związku ze zmianą operatora sieci obecnie LW SZS w Lublinie posiada następujące numery telefonów:

Sekretariat – 81 448 2657
Wiceprezes, Gł. Księgowa – 81 448 2658 fax

Dane dotyczące akcji „Moje Boisko – Orlik 2012” znajdują się na stronie Zarządu Głównego SZS.

***

Opracował – mak

_________________________________________________

Hrubieszow LubieHrubie 2010