Pracownicy Rejonu Energetycznego w Hrubieszowie zwracają się z apelem do władz samorządowych oraz posłów województwa lubelskiego i ziemi hrubieszowskiej o podjęcie działań zmierzających do wstrzymania restrukturyzacji (konsolidacji) rejonów i posterunków energetycznych, która może doprowadzić do likwidacji Rejonu Energetycznego w Hrubieszowie oraz trzech posterunków energetycznych z obecnie działających czterech na terenie tegoż rejonu.

Reklamy

Rejon Energetyczny Hrubieszów obecnie jest jednym z dziesięciu Rejonów Energetycznych wchodzących w skład PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość. Obsługuje ponad 34 tys. odbiorców energii elektrycznej. Obszar działania RE stanowią powiat hrubieszowski, część zamojskiego i część tomaszowskiego. Zatrudniając 98 osób prowadzi eksploatację urządzeń i techniczną obsługę odbiorców w ramach następujących jednostek organizacyjnych:
– Posterunek Energetyczny Grabowiec,
– Posterunek Energetyczny Hrubieszów (działający przy siedzibie RE),
– Posterunek Energetyczny Poturzyn,
– Posterunek Energetyczny Werbkowice,
– Brygada Technicznej Obsługi Odbiorców,
– Brygada Sieciowa Wydziału Utrzymania.

Jednostki powyższe działają na łącznym obszarze 1 667 km2 i prowadzą eksploatację niżej przedstawionych urządzeń:
– linie SN o łącznej długości 1 503 km,
– linie nn o łącznej długości 2 246 km,
– stacje transformatorowe 1 045 szt.

Reklamy

Od dnia 1 września 2010 roku po konsolidacji ośmiu Operatorów Systemu Dystrybucyjnego powstała PGE Dystrybucja SA, która wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna SA. Konsolidacja miała na celu utworzenie konkurencyjnej nawet na rynku europejskim grupy. Obecnie zaczęto wprowadzać program ujednolicenia struktur byłych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego połączony z konsolidacją rejonów i posterunków energetycznych. Założenia programu, chociaż już dawno znane kierownictwu PGE Dystrybucja SA, niestety nie zostały w sposób oficjalny przedstawione załogom rejonów energetycznych, co w obliczu plotek, niepotwierdzonych przecieków oraz coraz częściej pojawiających się doniesień prasowych wprowadza bardzo duży niepokój pracowników. Ciągły stres związany z obawą o miejsca pracy, stwarza ogromy dyskomfort i jest zjawiskiem bardzo niepożądanym w pracy energetyków, wprowadza to bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.

Pierwszy oficjalny dokument przedstawiono związkom zawodowym w połowie grudnia ubiegłego roku, był to zarys planu restrukturyzacji rejonów i posterunków, który w ogólnych założeniach jako modelowy rejon energetyczny rekomenduje jednostkę obsługującą około 100 tys. odbiorców. Taki model jednostki energetycznej jest realny do wprowadzenia w silnie zurbanizowanym terenie, ale nie na ścianie wschodniej o małej gęstości zaludnienia.

Nie przedstawiono analiz ekonomicznych pozwalających stwierdzić, że oszczędności związane z wprowadzeniem takiego modelu będą długotrwałe, jeśli w ogóle będą. Założenia tego programu prowadzą do redukcji rejonów energetycznych Oddziału Zamość z obecnie działających dziesięciu do czterech. Wśród sześciu rejonów energetycznych, które mają być wchłonięte przez pozostałe cztery znajduje się również Rejon Energetyczny Hrubieszów.

Prawdopodobny podział i teren działania nowych większych rejonów energetycznych przedstawia dołączona mapa.

Również bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest połączenie posterunków energetycznych w taki sposób, że z obecnie działających czterech na terenie obecnego Rejonu pozostanie jeden – Posterunek Energetyczny Hrubieszów.

Biorąc pod uwagę powyższe widać, że szumnie zwany i opisywany przez Biuro Komunikacji Prasowej PGE Dystrybucja SA „program efektywnościowy”, polegający na optymalizacji kosztów działalności Spółki, który ma zapewnić jej trwałą i stabilną pozycję rynkową, a także „zachowanie wysokich parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej oraz wysokich standardów obsługi Klienta” to frazes. Jak bowiem można mówić o zachowaniu wysokich parametrów jakościowych dostaw energii oraz wysokich standardów obsługi klienta, gdy wydłuża się drogę do klienta poprzez zmniejszenie ilości posterunków, zabiera się klientowi możliwość szybkiego bezpośredniego kontaktu z rejonem energetycznym (trudno wyobrazić sobie szybkie dotarcie klienta np. z miejscowości Uchanie, Czechówka czy Matcze do Tomaszowa Lubelskiego). Kolejne zagrożenia, które odbiją się na zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego to wydłużenie czasu usuwania awarii nawet niewielkich nie mówiąc już o awariach masowych. Czas usuwania awarii musi ulec wydłużeniu ze względu na wydłużenie czasu dojazdu a także ze względu na usuwanie awarii przez zespoły pracowników nie znające terenu. Sama lokalizacja miejsca uszkodzenia będzie utrudniona dla pracowników nie znających umiejscowienia urządzeń pozwalających na dokonanie niezbędnych przełączeń. Efekty oszczędnościowe, które osiągnąć chce kierownictwo PGE Dystrybucja SA, to między innymi zbycie siedzib posterunków i rejonów. Jednocześnie konieczna będzie rozbudowa pozostających siedzib rejonów i posterunków żeby zapewnić miejsca pracy ludziom przegrupowanym – więc gdzie oszczędności. Chyba, że wbrew zapewnieniom o nienaruszaniu praw pracowniczych nie przewiduje się w przyszłości utrzymania stanu zatrudnienia na zbliżonym do obecnego poziomie i niekonieczne będą rozbudowy siedzib. Jak widać przedstawione korzyści przy jednoczesnym poszanowaniu praw pracowniczych to tylko mity.

Dlatego APELUJEMY do wszystkich ludzi, którym leży na sercu dobro wspólne ściany wschodniej Naszej Ojczyzny o zatrzymanie degradacji naszego regionu gdyż reorganizacja nie dotyczy tylko Rejonu Energetycznego Hrubieszów, ale także wielu innych rejonów energetycznych mających siedziby w miastach powiatowych Lubelszczyzny. W szczególności zwracamy się do samorządowców i parlamentarzystów ziemi hrubieszowskiej gdyż według doniesień medialnych oprócz rejonu energetycznego redukcje i likwidacje dotkną różne instytucje naszego Powiatu, co w bardzo krótkim czasie może skutkować jego likwidacją,
a wtedy odbudowa wszystkich struktur i w konsekwencji życie w cywilizowanej części Europy może stać się niemożliwe.

***

Pracownicy Rejonu Energetycznego
Hrubieszów 04.01.2012 r.