Czas na aktywność w Hrubieszowie

Hrubieszów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie informuje, że od miesiąca lipca 2009 r., realizuje projekt pn.: „Czas na aktywność w Hrubieszowie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013.

Reklamy

***

„Czas na aktywność w Hrubieszowie”
Projekt systemowy w ramach
Priorytetu VII – Promocja Integracji Społecznej
Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie
aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej
Poddziałania 7.1.1 – „Rozwój i upowszechnianie aktywnej informacji przez Ośrodki Pomocy Społecznej

Instytucja Zarządzająca:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja Pośrednicząca:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Instytucja Realizująca:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie

***

Cele realizowane będą poprzez działania:
1. Aktywna integracja – trening kompetencji i umiejętności społecznych, organizacja treningu pracy, trening kompetencji podstawowych, praca socjalna.

Działania te pozwolą na uzupełnienie kompetencji w zakresie aktywnego poszukiwania pracy i na podniesienie kompetencji podstawowych koniecznych do właściwego funkcjonowania w społeczności lokalnej.

Cel projektu:
– Eliminowanie różnego rodzaju barier organizacyjnych czy psychologicznych, na jakie napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym,
– Objęcie osób z grupy zagrożonej wykluczeniem społecznym kompleksowym wsparciem i stworzeniem warunków integracji ze społeczeństwem poprzez skuteczne i nowoczesne usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie,
– Poprawa warunków życia człowieka w środowisku jego zamieszkania,
– Wspieranie integracji społecznej i ograniczanie poziomu ubóstwa na terenie miasta Hrubieszowa,
– Podniesienie poziomu aktywności społecznej i zwalczania przejawów bierności i apatii wśród grup szczególnie nią zagrożonych.

Projekt skierowany jest do:
Osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Hrubieszów lub poszukujących pracy, zameldowanych na terenie miasta Hrubieszów, w wieku od 20 do 55 roku życia, korzystających ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hrubieszowie powyżej 12 miesięcy, legitymujących się co najmniej wykształceniem podstawowym.

Informacje o projekcie:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hrubieszowie
Ul. 3 – go Maja 15
22–500 Hrubieszów
Tel: 0 84 696 55 60
Tel: 0 84 697 27 98
e-mail: hrubieszow@ops.pl

Hrubieszow LubieHrubie 2009