Dobry zawód to dziś podstawa!

Zasadnicza Szkoła Zawodowa to kolejna, obok Technikum, szkoła z wieloletnią tradycją, w której naukę proponuje absolwentom gimnazjum Zespół Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Oto, w jakich zawodach będzie kształcić w 2013/2014.

Reklamy

 

KUCHARZ

Ogólna charakterystyka zawodu:

Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim. Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez kucharza należą wszystkie czynności związane z przygotowywaniem wszelkiego rodzaju potraw i napojów w różnorodnych zakładach gastronomicznych  i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych. Ponadto czynności związane z przechowywaniem i magazynowaniem artykułów spożywczych, surowców, półproduktów i produktów kulinarnych. W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne                w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych.

 Perspektywy zawodowe:

Typowymi miejscami pracy kucharza są wszelkiego rodzaju podmioty gospodarcze zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej, przede wszystkim restauracje, kawiarnie, hotelowe zakłady gastronomiczne, bary szybkiej obsługi, pensjonaty, domy wczasowe, restauracje na statkach i promach. Kucharz jest zatrudniany również w szpitalach, sanatoriach, szkołach, internatach, stołówkach prowadzonych przez zakłady pracy, czy w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją produktów i półproduktów spożywczych. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę. Uzupełnieniem dyplomu kucharza jest EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający  zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

 

SPRZEDAWCA

Ogólna charakterystyka zawodu:

Kształcenie odbywa się w cyklu 3-letnim. Zawód należy do grupy profesji usługowych, gdzie dominującym typem relacji w procesie pracy jest człowiek – człowiek. W zawodzie tym istotne jest kształtowanie następujących postaw i nawyków: uczciwości, komunikatywności, spostrzegawczości, odpowiedzialności, zamiłowania do porządku, dbałości o własny wygląd.                W czasie edukacji uczniowie zapoznają się ze strukturą organizacji handlowej, poznają zasady prowadzenia działalności handlowej sklepów.

Perspektywy zawodowe:

Zadania zawodowe sprzedawcy obejmują zadania właściwe dla zawodów: akwizytor oraz pracownik salonu sprzedaży. Miejscem pracy sprzedawcy mogą być zatem: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej: mieszkania, instytucje lub podnosić swoje wykształcenie.

Uzupełnieniem dyplomu sprzedawcy jest EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający  zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

 

CUKIERNIK

Ogólna charakterystyka zawodu:

Cykl kształcenia wynosi 3 lata. Uczniowie poznają technologię produkcji cukierniczej, wyposażenie cukierni, zasady funkcjonowania takiego typu zakładu w gospodarce rynkowej. Cukiernik powinien posiadać umiejętność wykonywania czynności produkcyjno – technologicznych, związanych z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach. Powinien obsługiwać różne specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz sprzęty.                                             W trakcie nauki uczniowie odbywają zajęcia praktyczne  w bardzo  dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych.

Perspektywy zawodowe:

Cukiernik może kontynuować naukę w trzyletnim technikum uzupełniającym, a następnie podwyższać wykształcenie  w szkołach wyższych np. na kierunku technologia żywności                         i żywienia człowieka. Absolwenci mogą być zatrudnieni w zakładach wytwarzających artykuły cukiernicze: ciasta, wyroby czekoladowe, lody, pieczywo cukiernicze. Mogą również podejmować działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.

Uzupełnieniem dyplomu cukiernika jest EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

 

KRAWIEC

Nauka zawodu trwa 3 lata. Uczniowie, którzy wybrali zawód krawiec zdobywają kwalifikacje na zajęciach teoretycznych oraz na zajęciach praktycznych. Młodzież uczy się projektowania odzieży, tworzenia form, wycinania na jej podstawie poszczególnych elementów stroju z materiału, szycia, dokonywania poprawek po przymiarce, wykończenia oraz przygotowaniu stroju do bezpośredniego użytku. Zajęcia praktyczne odbywają się w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych.
Perspektywy zawodowe:

Krawcy mogą pracować w małych lub dużych zakładach usługowych i produkcyjnych, firmach odzieżowych, zakładach miarowo – usługowych. Mogą również  prowadzić własną działalność gospodarczą lub kontynuować naukę.

Absolwenci potwierdzają swoją wiedzę przystępując do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie krawiec. Uzupełnieniem dyplomu  jest EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający  zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Charakterystyka zawodowa:

Nauka trwa 3 lata. W trakcie kształcenia realizowane są przedmioty ogólnokształcące                         oraz przedmioty zawodowe takie jak: podstawy konstrukcji maszyn, techniki wytwarzania, technologia napraw podzespołów pojazdów samochodowych, przepisy ruchu drogowego, technologia napraw elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, działalność gospodarcza w branży samochodowej. W trakcie nauki uczniowie odbywają również zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych                                                                                                                                         

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze pojazdów samochodowych, kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje oraz sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych jak i wyspecjalizowanych stanowiskach obsługowo – naprawczych                              z użyciem narzędzi ślusarskich  i monterskich.

Perspektywy zawodowe:

W ramach programu nauczania uczeń ma możliwość uzyskania (bezpłatnie) prawa jazdy kategorii B.

Mechanik pojazdów samochodowych może  podjąć  pracę w fabrykach samochodów,                          w wyspecjalizowanych, usługowych warsztatach naprawczych, w zakładach diagnostycznych                        i naprawczych, stacjach obsługowo – naprawczych, służbach technicznych obsługi pojazdów                      w firmach transportowych. Może też prowadzić własny warsztat naprawy samochodów.                           Może również kształcić się dalej.

W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy na kolejne kwalifikacje. Po zdaniu egzaminów absolwenci otrzymają świadectwo, tytuł mechanika pojazdów samochodowych oraz EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych  ułatwiający podjęcie pracy we wszystkich krajach europejskich.

 

ELEKTRYK

Charakterystyka zawodu:

Nauka trwa 3 lata. W trakcie kształcenia realizowane są zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących oraz z przedmiotów zawodowych takich jak: elektrotechnika                                i elektronika, maszyny i urządzenia elektryczne, instalacje elektryczne, działalność gospodarcza w branży elektrycznej.  W trakcie nauki uczniowie odbywają również zajęcia praktyczne w dobrze wyposażonych warsztatach szkolnych

Elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną, instalowaniem i uruchamianiem maszyn                  i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji maszyn i urządzeń elektrycznych.

Perspektywy zawodowe:

W trakcie nauki uczniowie zdają egzaminy zdobywając kolejne kwalifikacje. Po zdaniu egzaminów absolwenci otrzymują świadectwo tytuł elektryka oraz EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych  ułatwiający podjęcie pracy we wszystkich krajach europejskich.

Elektryk może pracować w zakładach wytwarzających, przetwarzających i przesyłających energię elektryczną, we wszystkich zakładach wykorzystujących energię elektryczną, w zakładach produkujących maszyny i urządzenia elektroenergetyczne, zakładach naprawiających maszyny                  i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne oraz sprzęt elektryczny powszechnego użytku.                          Może również prowadzić własny warsztat naprawy sprzętu elektrycznego.

 

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Charakterystyka zawodu:

Cykl kształcenia wynosi 3 lata. Zawód monter zabudowy i robót wykończeniowych                                w budownictwie jest nowym zawodem w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Powstał on poprzez połączenie funkcjonujących na rynku pracy zawodów: malarz-tapeciarz, posadzkarz oraz technolog robót wykończeniowych w budownictwie. Było to spowodowane wymogami współczesnego rynku pracy.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie jest zawodem niezbędnym oraz rozwojowym, ponieważ obejmuje nowe technologie. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych: montaż suchej zabudowy, roboty malarsko – tapeciarskie,  roboty posadzkarskie i okładzinowe. Dokonuje przedmiaru tych robót, obliczając zapotrzebowanie materiałowe oraz rozlicza koszty ich wykonania.

Perspektywy zawodowe:

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może być zatrudniony                                        w firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe.                            Może prowadzić również własną firmę wykonującą prace wykończeniowe lub kontynuować kształcenie.

Uczniowie zdają egzaminy na różnorodne kwalifikacje, a następnie otrzymują świadectwo z tytułem zawodowym: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający  zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

 

 

KLASA WIELOZAWODOWA

Charakterystyka zawodu:

Cykl kształcenia wynosi 3 lata. Szkoła stwarza młodzieży szansę zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej w innych zawodach usługowych np. fryzjer, piekarz, cukiernik.

Umiejętności praktyczne uczniowie doskonalą w rzemieślniczych zakładach pracy, zaś wiedzę teoretyczną z przedmiotów zawodowych zdobywają na dodatkowych kursach.

Podstawą organizacji nauki zawodu w klasie wielozawodowej jest umowa o pracę w celu podpisana pomiędzy pracodawcą, a uczniem jako młodocianym pracownikiem.

Walorami systemu kształcenia w klasach wielozawodowych są m.in: zindywidualizowany tok nauczania uwzględniający możliwości, uzdolnienia i ograniczenia młodocianego, uczenie się zawodu w warunkach naturalnej i rzeczywistej, w otoczeniu doświadczonych pracowników,                                z możliwością dokonywania bieżącej samooceny postępów w nabywaniu umiejętności, co zwiększa mobilność absolwenta na rynku pracy i przygotowuje go do radzenia sobie na rynku pracy.

Perspektywy zawodowe:

Uczniowie mogą podjąć pracę w swoim zawodzie lub kształcić się dalej.

Po zdaniu egzaminów absolwenci otrzymują świadectwo z tytułem zawodowym zawodu,  który poznawali oraz EUROPASS – suplement w języku angielskim zawierający opis kompetencji zawodowych ułatwiający  zdobycie zatrudnienia na europejskim rynku pracy.

 

 

Telefon/fax: (84)696-33-38

E-mail: zs1_hrubieszow@poczta.onet.pl

Adres: Zespół Szkół nr 1

ul. Zamojska 18A

22-500 Hrubieszów

 

Daniel Buchowiecki / Zespół ds. Promocji Szkoły