22 lutego 2024

Hrubieszów: 3 grudnia Wydziału Komunikacji i Drogownictwa nieczynny

Starostwo Powiatowe poinformowało, że dzień 3 grudnia2021 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Wydziału Komunikacji i Drogownictwa. W zamian dniem pracy będzie sobota 18 grudnia.

Reklamy

Zarządzenie Nr 93/2021 Starosty Hrubieszowskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy pracowników Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie w 2021 roku.

Na podstawie art. 34 ust. i i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z poźn.zm.) w związku z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z poźn.zm.) oraz art. 129 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

1. Ze względu na remont wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” 1 w Hrubieszowie czas pracy w wydziale ulega zmianie.

Reklamy

§ 2. Ustalam dzień 3 grudnia2021 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy dla pracowników Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego, w zamian wyznaczam 18 grudnia 2021 roku dniem pracy w godz.7:30 – 15.30.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 4. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom, a także do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.starostwo.hrubieszow.pl i na stronie internetowej www.starostwo.hrubieszow.pl.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

­
Starosta Hrubieszowski
Aneta Karpiuk

­

(źródło: Starostwo Powiatowe, fot. arch. lubiehrubie.pl)


Zobacz też:

Hrubieszów: Wielki sukces Oliviera (ZDJĘCIA)

Hrubieszów: Wielki sukces Oliviera (ZDJĘCIA)