Hrubieszów: Będzie kolejny maszt na osiedlu Podgórze?

Do Urzędu Miasta Hrubieszów wpłynął wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy instalacji radiotelekomunikacyjnej przy ul. Nowej.

Reklamy

 

Do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hrubieszów wpłynął wniosek pełnomocnika POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiotelekomunikacyjnej wyżej wymienionej sieci w Hrubieszowie – Podgórze, na działce nr ewid.1444, obręb 0144 (ul. Nowa 38, na terenie Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o.).

Mając na uwadze ochronę środowiska i praw jego mieszkańców Burmistrz Miasta Hrubieszów wszczęła postępowanie administracyjne polegające na zebraniu opinii, ocen oraz informacji o zagrożeniach oddziaływania na mieszkańców oraz lokalne środowisko przedmiotowej inwestycji.

W związku z powyższym, UM upublicznił informację o zamiarze inwestycji poprzez umieszczenie informacji w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) Urzędu Miasta Hrubieszów, na tablicy ogłoszeń UM oraz poinformował Zarząd Osiedla nr 3 Podgórze.

Wystąpił również do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej o opinię (uzgodnienie) co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania tego konkretnego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualne określenie zakresu raportu dla budowy instalacji radiotelekomunikacyjnej sieci POLKOMTEL INFRASTRUKTURA BT 12933 Hrubieszów – Podgórze.

Postępowanie trwa.

Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w sprawie w Urzędzie Miasta Hrubieszów, przy ul. 3-go Maja 15, pokój nr 12.

 

Małgorzata Cios

Przewodnicząca Zarządu Osiedla