23 lipca 2024

Hrubieszów: Bezpłatne szkolenie na kucharza

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie zaprasza na bezpłatne na szkolenie na kucharza.

Reklamy

Powiatowy Urząd Pracy w Hrubieszowie ogłasza nabór kandydatów na szkolenie grupowe dla 12 bezrobotnych osób w zakresie – KUCHARZ.

Grupę docelową stanowią:

Reklamy

– osoby w wieku 30 lat i więcej, zarejestrowane w PUP w Hrubieszowie, jako osoby bezrobotne, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • osoby bezrobotne nie należące do grup wskazanych powyżej (stanowią max. 20% ogólnej liczby bezrobotnych objętych wsparciem);
 • osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r.

– ­rolnicy i członkowie ich rodzin w wieku 30 lat i więcej zarejestrowani w PUP w Hrubieszowie jako osoby bezrobotne, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

Reklamy
 • osoby w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach

­

Kryteria rekrutacji uczestników szkolenia:

Kryteria ustawowe:

Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych, w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji, zwiększających szansę na uzyskanie lub utrzymanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w szczególności w przypadku:

 • braku kwalifikacji zawodowych,
 • konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji,
 • utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
 • braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Kryteria dodatkowe:

I . Zatrudnienie po ukończeniu szkolenia:

 • uprawdopodobnienie zatrudnienia przez pracodawcę.
 • deklaracja rozpoczęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej we własnym zakresie (złożenie oświadczenia),

II. Predyspozycje do wykonywania zawodu.

III. Bezrobotni zarejestrowani w PUP, bez przerw – co najmniej przez okres 1 roku.

IV. Bezrobotni nie objęci aktywnymi formami przeciwdziałania bezrobociu w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

V. Wymagane wykształcenie – min. podstawowe.

VI. Motywacja bezrobotnego.

VII. Niepozbawienie statusu bezrobotnego z powodu niestawiennictwa w wyznaczonym terminie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

VIII. Niepozbawienie statusu bezrobotnego z powodu odmowy propozycji pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

­

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pn.: „Aktywizacja osób powyżej 30 roku życia w powiecie hrubieszowskim edycja VII” finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

Kurs obejmuje 200 godziny zajęć dydaktycznych.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zawodu „Kucharz”. Ponadto celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zakresie objętym szkoleniem, potwierdzonych standardową procedurą oceny.

W ramach szkolenia uczestnicy kursu otrzymują wsparcie w postaci pokrycia kosztów badań lekarskich i badań sanepidowskich, pokrycie kosztów szkolenia, możliwość ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, stypendium.

Kurs kończy się egzaminem czeladniczym sprawdzającym nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne.

Uczestnicy kursu, którzy otrzymują pozytywny wynik egzaminu czeladniczego przed Komisją Egzaminacyjną uzyskują tytuł czeladnika w zawodzie „Kucharz” oraz dodatkowo zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Przewidywany termin realizacji szkolenia: lipiec/sierpień 2022 r.

Miejsce odbywania kursu: Hrubieszów.

Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt w pok. 22 Powiatowego Urzędu Pracy w Hrubieszowie, ul. Leśmiana 11 lub po numerem telefonu 84 535 30 55.

­

(info: PUP, fot. lubiehrubie)


Zobacz też:

Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 19.07.2022 r.

Oferty pracy Powiatowego Urzędu Pracy na dzień 19.07.2022 r.