18 kwietnia 2024

Hrubieszów: Ćwicz pamięć o rodzinie

Miejska Biblioteka Publiczna i Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie zapraszają do udziału w konkursie „Ćwicz pamięć o rodzinie”.

To oferta dla każdego, kto pragnie opowiedzieć rodzinną historię opartą o wybrane z rodzinnego albumu zdjęcie, dobrze się przy tym bawiąc i wygrywając nagrody. Fotografia musi być związana z Hrubieszowem i powstać przed 1991 rokiem. Forma przekazu dowolna, brak ograniczeń wiekowych, wystarczy chęć na podróż sentymentalną w historię swojej rodziny.

Regulamin poniżej, informacje szczegółowe – tel. 84 696 30 47 lub e-mail: mbp.hrubieszow@gmail.com

***

Konkurs Ćwicz pamięć o rodzinie

I ORGANIZATOR:

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie z siedzibą ul. 3-go Maja 7, 22-500 Hrubieszów

Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica z siedzibą ul. 3-go Maja 11, 22-500 Hrubieszów

II CELE KONKURSU:

popularyzacja i rozbudzanie zainteresowania i wiedzy o regionie,

uwrażliwienie na historię własnej rodziny i miejsce jej pochodzenia,

integracja i pobudzenie świadomości pokoleniowej,

popularyzacja idei i zasobu Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej,

promocja niestandardowych działań Biblioteki,

promocja działalności Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego.

III ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

W konkursie może wziąć udział każda osoba, która pragnie podzielić się rodzinną historią związaną z Hrubieszowem.

Udział w konkursie polega na:

wybraniu jednej fotografii rodzinnej, która została wykonana przed 1990 r. i jest związana z Hrubieszowem (miejscem, osobą, wydarzeniem),

poznaniu historii wybranej fotografii lub historii swojej rodziny, w zakresie który dotyczy wybranej fotografii – poprzez wywiady z członkami swojej rodziny, zgromadzenie wspomnień itp.,

przedstawieniu poznanej historii w sposób czytelny dla odbiorcy.

Historia może mieć formę pisemną, plastyczną, audio lub video. Musi zawierać fotografię, na której została oparta. Organizatorzy pozostawiają dowolność co do rozmiaru i pomysłu wykonania pracy.

IV TERMINY I OCENA KONKURSOWA:

Pracę należy przesłać drogą mailową na adres: mbp.hrubieszow@gmail.com lub dostarczyć do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie do 18 czerwca 2021 r.

Organizatorzy powołają Jury, które oceni prace konkursowe i przyzna nagrody. Ocenie zostanie poddany:

związek wybranej fotografii z Hrubieszowem,

stopień poznania historii rodzinnej i zaangażowania w jej przedstawienie.

Konkurs trwa od 10 maja do 23 czerwca 2021:

10 maja ogłoszenie konkursu, 18 czerwca ostateczny termin zgłaszania prac, 23 czerwca ogłoszenie wyników.

V USTALENIA KOŃCOWE, KONTAKT

Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację swojej pracy na stronie Biblioteki: mbphrubieszow.pl oraz profilach Biblioteki na portalu Facebook.

Uczestników konkursu obowiązują zapisy zgodne z Klauzulą RODO dostępną na stronie mbphrubieszow.pl w zakładce Biblioteka.

KONTAKT:

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie

Katarzyna Suchecka, tel. 84 696 30 47

mbphrubieszow.pl, email: mbp.hrubieszow@gmail.com

­
Klauzula informacyjna o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych

Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie pełni Ewa Palus, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie (ul. 3 Maja 7a, 22-500 Hrubieszów, telefon kontaktowy: 84 697 00 56).
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie pełni Ewa Palus, a zastępstwo pełni Agnieszka Błazik adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także- w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

(MBP)


Zobacz też:

Hrubieszów: Pomnik prof. Zina stanął przed HDK – ZDJĘCIA

Hrubieszów: Pomnik prof. Zina stanął przed HDK – ZDJĘCIA


LubieHrubie na Instagramie