Hrubieszów: Dodatkow nabór do Rady Pożytku Publicznego

Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza dodatkowy nabór kandydatów do Rady Pożytku Publicznego spośród organizacji oraz podmiotów z terenu miasta Hrubieszowa.

Reklamy

 

Na podstawie § 3 ust. 1 i 9 pkt 2 uchwały Nr XIX/149/2016 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia trybu powoływania członków oraz organizacji i sposobu działania Gminnej Rady Pożytku Publicznego w Hrubieszowie (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 1060) Burmistrz Miasta Hrubieszowa ogłasza dodatkowy nabór kandydatów do Rady Pożytku Publicznego spośród organizacji oraz podmiotów z terenu miasta Hrubieszowa.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które do tej pory nie zgłosiły swoich kandydatów mają prawo zgłosić po jednym kandydacie do Rady Pożytku Publicznego.

Reklamy

Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwę organizacji zgłaszającej,
  • krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata na członka Rady,
  • oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na kandydowanie oraz pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa, i że nie toczy się wobec niego postępowanie karne o przestępstwo umyślne,
  • podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji zgłaszającej.

 

 

źródło UM Hrubieszów