Hrubieszów: Można zgłaszać koncepcje projektów rewitalizacyjnych

Trwają prace nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023.

Reklamy

 

 Istotnym jego elementem jest włączenie wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji w etap programowania części strategicznej Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz umożliwienie wdrożenia działań rewitalizacyjnych z uwzględnieniem szerokiej partycypacji społecznej.

Celem naboru jest opracowanie metodą partycypacyjną listy planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych – do objęcia zapisami Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

W związku z powyższym zapraszamy do zgłaszania koncepcji projektów rewitalizacyjnych, które będą realizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji miasta Hrubieszowa.

Za obszar rewitalizacji na podstawie przeprowadzonych analiz uznano obszar Śródmieścia.

Mapa z obszarem rewitalizacji.docx (do pobrania)

 

Zgłaszającymi koncepcje projektów rewitalizacyjnych mogą być:

– jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

– jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

– jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,

– Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,

– partnerzy społeczni i gospodarczy,

– instytucje kultury,

– spółdzielnie / wspólnoty mieszkaniowe,

– kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,

– przedsiębiorstwa komunalne / Skarbu Państwa,

– porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera,

– przedsiębiorcy,

– organizacje pozarządowe.

Projekt powinien być przedsięwzięciem skierowanym na ograniczanie/rozwiązywanie problemów społecznych lub łączyć zamierzenia inwestycyjne powiązane z przeciwdziałaniem problemom społecznym, mogą to być projekty zarówno dotyczące przestrzeni publicznych czy remontowo-budowlane, jak i projekty o charakterze społecznym, środowiskowym czy gospodarczym.

Karta projektu rewitalizacyjnego.docx (do pobrania)


Nabór projektów trwa od 7 sierpnia 2017 roku do 14 sierpnia 2017 roku.

 

Zaproponowane projekty, po analizie ich zgodności z Wytycznymi Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wpisane zostaną do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Hrubieszowa na lata 2017-2023.

Projekty wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji będą mogły starać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, przy czym wpisanie przedsięwzięcia do dokumentu nie jest tożsame z zapewnieniem środków na jego realizację.

Umieszczenie projektu rewitalizacyjnego w Lokalnym Programie Rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich”, a także stanowi podstawę do udzielenia preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w ramach innych działań RPO WL 2014-2020.

Wypełnione karty projektów należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: rewitalizacja@miasto.hrubieszow.pl

Informacje można uzyskać w Wydziale  Promocji Rozwoju Gospodarczego  Urzędu Miasta w Hrubieszowie, ul. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” 1, pod nr tel. 84 696 25 04 wew. 29, 
e-mail: rewitalizacja@miasto.hrubieszow.pl

 

Załączniki:

Karta Projektów Rewitalizacyjnych 

Mapa z obszarem rewitalizacji

Zasady składania Kart Projektów Rewitalizacyjnych 

Tabeli wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań  i poddziałań stanowiącej Załącznik 2 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020

 

źródło: UM Hrubieszów