24 września 2023

Hrubieszów: Nagroda jubileuszowa dla dyrektora SPZOZ

Uchwałą Zarządu Powiatu w Hrubieszowie, przyznano Alicji Jarosińskiej – dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie, nagrodę jubileuszową z tytułu upływu 25 lat pracy stanowiącą 100% miesięcznego wynagrodzenia.

Reklamy

Uchwała Nr 626/2022 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 22 lipca 2022 roku

Na podstawie przepisu art. 62 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022r. poz. 633 ze zm.) w związku z przepisem art. 2 ust. 10 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
(Dz. U. z 2019r. poz. 2136) oraz na podstawie §2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. z 2020r. poz. 1399 ze zm.), Zarząd Powiatu w Hrubieszowie uchwala, co następuje:

§1 1. Przyznaje się Pani Alicji Jarosińskiej – Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie nagrodę jubileuszową z tytułu upływu 25 lat pracy stanowiącą 100% miesięcznego wynagrodzenia.

Reklamy

2. Nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona ze środków Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

Reklamy

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

­

Nadesłane do redakcji lubiehrubie wyjaśnienie dotyczące nagrody jubileuszowej dla dyrektora SPZOZ w Hrubieszowie Alicji Jarosińskiej

Nagrodę Jubileuszową otrzymuje każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę w każdym publicznym szpitalu.  Jest ona obligatoryjnie przyznawana po udokumentowaniu stażu pracy. Wysokość tej nagrody zależy tylko i wyłącznie od stażu pracy przepracowanego w różnych miejscach pracy i u różnych pracodawców. Do nagrody jubileuszowej wlicza się również pracę w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia. Zdarzają się sytuacje, że w momencie zatrudnienia nowego pracownika, który wcześniej nie pracował w SPZOZ Hrubieszów, od razu nabywa on prawo do nagrody jubileuszowej, np. po 20 latach pracy, a w krótkim czasie, np. po  kolejnym  miesiącu pracy uaktualnia się staż pracy i może to stanowić podstawę do wypłacenia kolejnej nagrody jubileuszowej, tym razem po 25 latach pracy. Te prawa pracownicze gwarantuje Ustawa o Działalności Leczniczej oraz regulamin wynagradzań obowiązujący w SPZOZ . Ja jako Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie, mam takie same prawa pracownicze, jak każdy inny pracownik szpitala. Mam prawo do comiesięcznego wynagrodzenia, prawo do urlopu wypoczynkowego no i prawo do nagrody jubileuszowej także. Nie jest to nagroda uznaniowa np. za pracę czy też wynik finansowy. Moi poprzednicy  również otrzymywali nagrody jubileuszowe, po udokumentowaniu odpowiedniego stażu pracy.

­

Alicja Jarosińska

Dyrektor SPZOZ w Hrubieszowie

­

(źródło: BIP / Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)


Zobacz też:

Hrubieszów: Będą podwyżki w szpitalu, ale szykuje się dramat!

Hrubieszów: Będą podwyżki w szpitalu, ale szykuje się dramat!