21 kwietnia 2024

Hrubieszów: Ograniczenia obsługi interesantów w starostwie

Starosta hrubieszowski Aneta Karpiuk wydała zarządzenie w sprawie organizacji obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie w okresie stanu epidemii.

Zarządzenie Nr 1 /2022 Starosty Hrubieszowskiego z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie organizacji obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Hrubieszowie w okresie stanu epidemii

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 poz. 920 z późn. zm.) w związku z § 21 ust. 1 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 06 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021r., poz. 861z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Interesanci składają dokumenty w Punkcie Kancelaryjnym położonym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie przy ul. Narutowicza 34 (wejście główne do budynku) w godz. 7.30 do 15.30 lub przy wykorzystaniu alternatywnych sposobów komunikowania się ze Starostwem Powiatowym: pocztą tradycyjną I elektroniczną (email, platforma e,PUAP).

§ 2. W budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34 bezpośrednia obsługa interesantów polegać będzie na załatwianiu spraw w poszczególnych Wydziałach, przez merytorycznego pracownika w punkcie o którym mowa w § 1.

§ 3. Dopuszcza się możliwość przebywania osób pełniących funkcje publiczne tj. m.in. radnych powiatowych, dyrektorów podległych jednostek oraz kierowników służb i inspekcji, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej i innych osób w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34.

§ 4.Dopuszcza się możliwość przebywania interesantów w holu budynku stanowiącego współwłasność Powiatu Hrubieszowskiego i Gminy Miejskiej Hrubieszów przy ul. mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA” 1 (Wydział Komunikacji i Drogownictwa oraz Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości) w celu bezpośredniego załatwienia spraw.

§ 5. Obsługa bezpośrednia interesantów realizowana przez: 1. Wydział Komunikacji i Drogownictwa polegać będzie na: 1) złożeniu dokumentów w Punkcie Informacyjnym Wydziału lub wykorzystaniu alternatywnych sposobów komunikowania się ze Starostwem Powiatowym: pocztą tradycyjną i elektroniczną (email, platforma ePUAP), 2) uzyskaniu w Punkcie Informacyjnym Wydziału niezbędnych informacji i dokumentów. Dokumenty będą również dostępne w wyznaczonym do tego celu miejscu, 3) załatwieniu sprawy i ustaleniu terminu i godziny odbioru dokumentów. 2. Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości polegać będzie na : 1) złożeniu dokumentów w Punkcie Informacyjnym Wydziału lub wykorzystaniu alternatywnych sposobów komunikowania się ze Starostwem Powiatowym: pocztą tradycyjną i elektroniczną (email, platforma ePUAP), 2) uzyskaniu w Punkcie Informacyjnym Wydziału informacji i dokumentów, po uprzednim przywołaniu za pomocą dzwonka pracownika Wydziału, 3) załatwieniu sprawy i ustaleniu terminu i godziny odbioru dokumentów.

§ 6. Kasa Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie realizuje bezpośrednią obsługę kasową w godz. 7.30 do 14.00 z przerwą w godz. 10.30 do 10.50. Kasa przyjmować będzie wpłaty gotówkowe oraz wpłaty przy użyciu instrumentów płatniczych w systemie płatniczym VISA, MASTERCARD oraz BLIK bez pobierania prowizji.

§ 7. Kontakt ze Starostą lub Wicestarostą w formie bezpośredniej wizyty tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach we wtorki w godz. 9.00 – 14.00, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania lub za pomocą zwyczajowo przyjętych środków komunikacji.

§ 8. Wszystkim osobom wchodzącym do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Narutowicza 34 zostanie przeprowadzony pomiar temperatury ciała w punkcie o którym mowa w § 1. Przebywający w budynku zobowiązani są do stosowania środków ochrony osobistej w postaci założonej maseczki zakrywającej usta i nos. Starostwo Powiatowe zabezpiecza środki dezynfekujące do higienicznej dezynfekcji rąk.

§ 9. Pracownicy Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie zobowiązani są do przestrzegania zasad obsługi interesantów obowiązujących w okresie stanu epidemii.

§ 10. Sprawy będą załatwiane także za pośrednictwem platformy e-PUAP, drogą elektroniczną oraz drogą pocztową.

§ 11. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Wydziału Organizacji, Kultury, Sportu i Promocji.

§ 12. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

§ 13. Traci moc Zarządzenie Starosty Hrubieszowskiego Nr 89/2021 z dnia 22 listopada 2021 roku.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03 stycznia 2022 r.

­

(źródło: Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie)


Zobacz też:

Nowe łodzie patrolowe SG na Bugu. Jedna trafiła do Hrubieszowa (ZDJĘCIA)

Nowe łodzie patrolowe SG na Bugu. Jedna trafiła do Hrubieszowa (ZDJĘCIA)