Hrubieszów: Poprowadź biznes na terenie Zakładu Karnego. Zatrudnij więźniów

Zakład Karny w Hrubieszowie podejmie współpracę z zakładem produkcyjnym w zakresie dzierżawy hali produkcyjnej i zatrudnienia skazanych.

Reklamy

 

Zakład Karny w Hrubieszowie zaprasza przedsiębiorców do nawiązania współpracy w zakresie zatrudnienia osadzonych. Niniejsza oferta wpisuje się w realizację Programu ”Praca dla więźniów ”. Z naszej strony oferujemy dostosowanie pomieszczeń do potrzeb kontrahenta związanych z jego produkcją. Zadania wykonywane w naszej jednostce przez osoby osadzone w Zakładzie Karnym podlegają szczególnej kontroli sprawowanej przez funkcjonariuszy lub pracowników z zewnątrz.

 

Inne korzyści dla przedsiębiorców wynikające z realizacji programu ” Praca dla Więźniów ” to:

Reklamy

– osobie pozbawionej wolności zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin przysługuje wynagrodzenie zapewniające osiągnięcie, co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym wynagrodzenie naliczane jest proporcjonalnie do faktycznie przepracowanych godzin,

– brak jest potrzeby zawierania indywidualnych umów o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności (zatrudniony skazany nie staje się pracownikiem zatrudniającego w rozumieniu prawa pracy),

– pracodawca zwolniony jest z obowiązku stosowania przepisów prawa pracy (z wyjątkiem przepisów dotyczących czasu pracy oraz BHP),

– pracodawca jest zwolniony z obowiązku odprowadzania składki zdrowotnej za zatrudnienie osoby pozbawionej wolności,

– korzystanie z darmowej ochrony obiektów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach ścisłych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej,

– zatrudniający ma prawo wnioskowania o zmianę miejsca i rodzaju pracy lub o wycofanie osoby pozbawionej wolności z zatrudnienia bez zachowania formy i terminów przewidzianych w prawie pracy,

– osoby pozbawione wolności nie są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym,

– możliwość uzyskania dofinansowania działań prowadzących do tworzenia nowych miejsc pracy dla skazanych oraz ochronę istniejących ze środków Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy.

Działka na której miałaby powstać hala produkcyjna (nr 1951/1) określona jest do wpisu i wyrysu jako: „Teren specjalny – istniejący zakład karny i tereny pod perspektywiczną zabudowę. Zachowanie istniejącego zainwestowania terenu z możliwością przebudowy, rozbudowy, wymiany i modernizacji obiektów oraz lokalizacji nowej zabudowy”.

Zalety dla przedsiębiorców, którzy zdecydują się na ulokowanie swojej działalności produkcyjnej na terenie Zakładu Karnego w Hrubieszowie:

1) Kontrahent nie musi posiadać własnych środków do uruchomienia zakładu produkcyjnego;

2) Z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy przeznacza się środki na utworzenie niezbędnej infrastruktury (hali produkcyjnej) oraz nowych miejsc pracy dla skazanych;

3) Przedsiębiorcy nie muszą martwić się o swój majątek. Zakład Karny posiada wykwalifikowaną kadrę do ochrony tych obiektów.

 

Kontakt:

ZAKŁAD KARNY W HRUBIESZOWIE

zk_hrubieszow@sw.gov.pl

tel. 84 696 69 00 lub 84 696 69 18

fax. 84 696 33 54

 

opracowanie: ppor. Adrian Małecki

fot. ZK Hrubieszów